Biodiverzita

Cíle výzkumu

Současné období je považováno za „krizi biodiverzity“ a její poznání je základem pro její úspěšnou ochranu. Na ÚBO jsou studovány všechny tři základní úrovně biodiverzity (ekosystémová, druhová a genetická), včetně faktorů, které biodiverzitu na jednotlivých úrovních tvoří a ovliv?ují. Jednotlivé projekty řeší zejména tuto problematiku:

  • struktura společenstev vodních i suchozemských obratlovců,
  • faktory ovliv?ující rozšíření obratlovců (včetně sběru a analýzy faunistických dat),
  • invazní druhy,
  • genetická rozmanitost současných populací, krajinná genetika („landscape genetics“), ochranářská genetika („conservation genetics“),
  • fylogeografie – studium historických faktorů vzniku současné genetické diverzity.

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Mezinárodní projekty

Ukončené projekty