Funkční determinanty geografických gradientů v diverzitě ptáků subsaharské Afriky (2011–2015)

Číslo projektu P505/11/1617
I. číslo 389
Období 1. 1. 2011 — 31. 12. 2015

Cílem projektu je testovat hypotézy týkající se geografické distribuce ptačí diverzity ve smyslu druhové početnosti i diverzity funkční. Projekt usiluje o popis a vysvětlení změn ptačí diverzity na různých gradientech prostředí na lokální až kontinentální škále v rámci afrického kontinentu. Hlavní zřetel je kladen na gradienty altitudinální a latitudinální. Jedná se integrativní projekt kombinující (i) kompilační analýzy publikovaných dat, (ii) intenzivní terénní práci v tropech a (iii) moderní molekulární metody. Hlavním záměrem projektu je studium geografické variability druhové bohatosti ptáků ve vztahu k typům jejich životních strategií a podmínkám, které je determinují (kupříkladu vegetační struktuře). Zejména se budeme snažit odpovědět na otázky, jak (1) specializace ekologické niky a (2) selekce na umístění ve slow-fast kontinuu životních strategií souvisí se vznikem a udržování ptačí druhové bohatosti. Studie umožní hlubší pochopení faktorů ovliv?ujících ptačí diverzitu, přispěje k poznání evoluce životních strategií a zajistí unikátní data pro západní a střední Afriku.