Knihovna

Knihovna ÚBO AV ČR, v.v.i. (sigla BOB011) je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury pod číslem 4741/2003 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Kontakty

+420 543 422 524, slabakova@ivb.cz, vedoucí knihovny (SVI)

Zdroje

další informace

BioMed Central je nejvýznamnějším open-access vydavatelem, nabízejícím recenzované časopisy, pokrývající všechny oblasti biologie, biomedicíny a medicíny.


Přejít na web BioMed Central

další informace

JSTOR je digitální knihovna obsahující odborné časopisy, knihy i primární zdroje z širokého spektra oborů. Licence umožňuje přístup do 17 dílčích databází – Arts & Sciences IXVBiological Sciences Business IV. Seznam titulů v jednotlivých kolekcích naleznete zde.


Přejít na web JSTOR

další informace

Databáze ScienceDirect společnosti Elsevier obsahuje téměř čtvrtinu světových recenzovaných titulů s plnými texty z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství.


Přejít na web ScienceDirect

další informace

Databáze Scopus společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě.

V rámci služby Articles-in-press je možné vyhledávat články z více než 3 750 časopisů ještě před jejich vydáním.

Databáze je tematicky rozdělena do 4 hlavních oblastí:

  • přírodní vědy (zemědělství, biologie, neurověda, farmakologie),
  • společenské vědy (humanitní vědy, obchod, historie, informační věda),
  • fyzikální vědy (chemie, strojírenství, matematika),
  • zdravotní vědy (lékařství, stomatologie, ošetřovatelství, veterinární lékařství).

Kromě standardních nástrojů citační analýzy lze v databázi Scopus vyhledávat také index citačního ohlasu, tzv. Hirschův index.


Přejít na web Scopus

další informace

Souborný katalog ČR je projekt Národní knihovny ČR.

Ve své bázi Souborný katalog ČR soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je Souborný katalog ČR budován od r. 1995 a obsahuje více než 7 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…).

Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o dostupnosti dokumentu resp. o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může vyhledaný dokument vypůjčit. Informace o knihovně (vlastníkovi dokumentu) je vyjádřena jednak siglou, jednak zkratkou knihovny. Kliknutím na siglu získá uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL adresy). Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem shromažďovány v bázi ADR (Centrální dresář knihoven a institucí v ČR).

Z řady vyhledaných záznamů je možné propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven (vlastníků dokumentů) a získat tak aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně (např. zda je dokument v knihovně k dispozici nebo je právě vypůjčen). V záznamech seriálů jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o odebíraných ročnících. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text.

Pomocí služby SFX lze ze Souborného katalogu prohledat i další elektronické databáze a katalogy.


Přejít na web Souborný katalog České republiky (CASLIN)

další informace

SpringeLink je nejkomplexnější online kolekcí časopisů, knih a referenčních materiálů z oblasti vědy, techniky a medicíny z produkce vydavatelství Springer a dceřiných společností.


Přejít na web SpringerLink

další informace

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Clarivate Analytics.

Web of Science Core Collection je hlavní bází Web of Science. Tato multioborová databáze obsahuje záznamy impaktovaných časopisů a sborníků z celého světa (včetně open-access). Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900.

BIOSIS Citation Index je světově nejucelenější referenční databáze pro výzkum v oblasti přírodních věd. Obsahuje bibliografické záznamy článků, sborníků, knih či výzkumných zpráv včetně citačních vazeb. Pokrývá dokumenty od roku 1994 do současnosti.

Current Contents Connect obsahuje bibliografické údaje, obsahy a abstrakty aktuálně vydaných odborných časopisů, knih, ale také vybraných webových stránek a dokumentů. Umožňuje tak získat přehled o aktuálně vydávané literatuře na vybrané téma.

Data Citation Index je databáze zaměřená na práci s výzkumnými daty, datovými sadami a výzkumnými zprávami. Jejím prostřednictvím je možné objevovat užitečná data související s vybraným tématem.

Derwent Innovations Index umožňuje rychlé a přesné vyhledávání patentů z oblasti chemie, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Obsahuje přes 14,3 milliónu vynálezů zapsaných u 40 světových patentových organizací. Díky bázi Derwent Patent Citation Index lze prostřednictvím citací vyhledávat i vazby mezi jednotlivými patenty. Pokrytí patentů sahá do roku 1963, pokrytí citací do roku 1973.

KCI-Korean Journal Database obsahuje bibliografické záznamy článků z odborných časopisů publikovaných v Koreji. Obsahuje jak časopisy předplácené, tak vydávané formou open-access. Retrospektiva do roku 1980.

MEDLINE je přední bibliografická databáze z oblasti medicíny a souvisejících věd, vytvářená Národní lékařskou knihovnou Spojených států. Indexuje obsah z oborových časopisů vydávaných ve 30 světových jazycích a výběrově také relevantní dokumenty z novin, magazínů a zpravodajů. K vyhledávání je možné využít oborový tezaurus Medical Subject Headings či identifikátory chemických substancí CAS registry numbers. Retrospektiva do roku 1950.

SciELO Citation Index je multioborová databáze umožňující přístup k odborným textům publikovaným v open-access časopisech v Latinské Americe, Španělsku, Portugalsku, Karibiku a Jižní Africe. Retrospektiva do roku 1997.

Zoological Record je nejstarší světovou databází z oblasti biologie zvířat. Obsahuje časopisecké tituly a další dokumenty včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků s retrospektivou do roku 1994. Součástí je také rozsáhlá databáze názvů živočichů, která díky svému pokrytí sahajícímu do roku 1864 umožňuje sledovat vývoj jednotlivých pojmenování.

Prostřednictvím Web of Science je také možné přistupovat k citačním databázím Journal Citation Reports.


Přejít na web Web of Science

další informace

Wiley Online Library je multioborová databáze elektronických časopisů, knih a dalších dokumentů z produkce nakladatelství John Wiley & Sons.


Přejít na web Wiley Online Library