Strategie AV21

Posláním Akademie věd ČR je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Témata jako energetická budoucnost České republiky, zdraví občanů, umělá inteligence nebo kvalita veřejných politik představují složité okruhy problémů, jejichž řešení vyžaduje široce založený interdisciplinární výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný.

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu.

Předsedou Rady Strategie AV21 je prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (člen Akademické rady AV ČR pověřený koordinací a koncepčním rozvojem Strategie AV21). Jejími členy jsou dále prof. Jan Řídký, DrSc. (místopředseda AV ČR pro I. vědní oblast), RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (místopředseda AV ČR pro II. vědní oblast), PhDr. Pavel Baran, CSc. (místopředseda AV ČR pro III. vědní oblast), RNDr. Martin Bilej, DrSc. (člen předsednictva Akademické rady AV ČR pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí), prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (místopředseda Vědecké rady AV ČR pro I. vědní oblast), prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR pro  II. vědní oblast) a PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR pro III. vědní oblast).

Výzkumné programy 1–14 byly zahájeny v roce 2015, program 15 v roce 2016 a programy 16–18 v roce 2017. V roce 2019 byly ukončeny programy 8. 9 a 13 a v roce 2020 začaly nové programy 19 – 23.

Od roku 2020 se Ústav biologie obratlovců realizuje v programu č. 21 Záchrana a obnova krajiny.

Více o tomto programu zde.