HR AWARD

Co je to HR Award?

Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR Award, plným názvem „HR Excellence in Research Award“, za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí. Pro organizaci znamená logo HR Award větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání grantů.

Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatele. Vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli mají přispívat k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta také podporuje všechny formy mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků.

Principy ukotvené v Chartě a Kodexu tvoří základ tzv. Strategie „HRS4R“ – „Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy“, The Human Resources Strategy for Researchers. Implementace „HRS4R“ strategie zahrnuje víceúrovňové kroky a trvá několik měsíců. Prvním je analýza, kterou žádající organizace provede a která zmapuje nedostatky, a sestaví konkrétní plán zlepšení. Poté pozve Evropská komise externí odborníky z jiných evropských výzkumných organizací k hodnocení a monitorování postupných implementačních fází. Instituce, které tuto strategii úspěšně absolvují, pak obdrží certifikát HR Award. Tím je instituce identifikována jako excelentní pracoviště v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Získání HR Award je nejen známkou kvality, ale i trvalým závazkem pro pokračující rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro pracovníky v dané instituci. Za 24 měsíců od udělení ceny je provedeno střednědobé hodnocení, a posléze je organizace hodnocena každé tři roky.

Udělení certifikátu HR Award znamená pro instituci zvýšení kvality péče o lidské zdroje, zvýšení prestiže a atraktivity, mezinárodní uznání či bonifikaci v získávání finančních prostředků z grantů – zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.

Získáním HR award se ÚBO zavazuje k:

  • zvýšení prestiže a atraktivity pro výzkumné pracovníky a pracovnice
  • vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • vytvoření podmínek pro lepší sladění práce a soukromého života pracovníků a pracovnic
  • zajištění transparentního náboru a výběru nových pracovníků a pracovnic
  • zvýšení mezinárodní prestiže a propojení pracoviště s celoevropskou sítí výzkumných organizací

Více se o HR AWARD dočtete přímo na portálu, který zřizuje Evropská komise: HRS4R | EURAXESS (europa.eu)

Ústav biologie pbratlovců AV ČR, v.v.i. obdržel ocenění 22. února 2022.

Hlavní výstupy projektuDatumTyp
GAP analýza28. 1. 2022 (docx)
Akční plán28. 1. 2022 (docx)
Plán genderové rovnosti (GEP)27. 9. 2023(PDF)
Směrnice (11/2023) pro Výběrové řízení pro pracovní pozice výzkumných pracovníků1. 11. 2023(PDF)
Směrnice (4/2024) Ochránce práv zaměstnanců ÚBO (ombudsman/ombudsmanka) 1. 2. 2024(PDF)