Zachraňme sýčka (2021–2024)

Číslo projektu 3201200009
I. číslo G434
Období 1. 5. 2021 — 30. 4. 2024

Předmětem žádosti je komplexní realizace opatření pro záchranu sýčka obecného podle schváleného „Záchranného programu pro sýčka obecného (Athene noctua) v České republice“. Aktivity budou probíhat diferencovaně podle stanovené zonace prioritních oblastí a budou na sebe vzájemně navazovat tak, aby zajistili příznivé podmínky pro zachování a rozvoj populace sýčků v Česku.
Projekt zahrnuje následující aktivity:
1. Eliminace antropogenních pastí v okolí všech známých i potenciálních hnízdišť
2. Zabezpečení všech stávajících hnízdišť proti predátorům
3. Instalace 50 nových hnízdních budek (v lokalitách navazujících na obsazená teritoria)
4. Úprava hospodaření na orné půdě na min. 5 lokalitách každý rok (pilotní ověření, za jakých podmínek je možné mgmt prosadit)
5. Zabezpečení rizikových komínů v okolí známých hnízdišť (pilotní ověření)
6. Zajištění vhodného načasování sečení okrajů silnic (spolupráce se správci komunikací)
7. Každoroční detailní monitoring hnízdní populace v současných centrech rozšíření, domapování oblastí s nedostatečnými znalostmi (Uherskohradišťsko, Kroměřížsko)
8. Stanovení indexu vhodnosti prostředí (Habitat Suitability Index), mimo jiné jako podkladu pro rozhodovací řízení o případných repatriacích
9. Vyhodnocení úživnosti mikrohabitatů v teritoriích sýčků jako podklad pro mgmt území
10. Sociologické šetření mezi zemědělci, za jakých podmínek by byli ochotni k dobrovolnému omezení rodenticidů
11. Osvětová činnost týkající se realizovaných aktivit, včetně široké kampaně zaměřené na vhodný management travnatých ploch
Dopad a efektivita opatření budou průběžně monitorovány a následně opatření upravována tak, aby bylo dosaženo maximálního ochranářského efektu.