Důsledky změn mikrobioty u obratlovců zapříčiněné jejich symbiózou s člověkem (2018–2020)

Řešitel Kreisinger Jakub
Číslo projektu 18-17796Y
I. číslo G324
Období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2020

U obratlovců žijících v asociaci s člověkem dochází k řadě fenotypových změn v důsledku fenotypové plasticity, cílené selekce, relaxované selekce a neutrálních genetických procesů. Přesto že se výzkumu těchto změn bylo již věnovalo značné úsilí, řada důležitých aspektů je málo prozkoumána. Jedním z nich jsou změny ve složení mikrobioty trávícího traktu hostitele. Vzhledem k značnému vlivu na řadu fenotypových znaků hostitele je mikrobiota trávícího traktu považována ze nedílnou součást jeho fenotypu. Současně se ukazuje, že úzká asociace hostitele s člověkem má výrazný efekt na jeho mikrobiotu. Proto lze předpokládat, že takto indukované změny GM budou ovlivňovat fenotypové znaky hostitele. Avšak doposud nebyl proveden experimentální výzkum, který by tuto hypotézy testoval. Cílem tohoto projektu je porozumět změnám MT a s nimi souvisejícími fenotypovými znaky mezi volně žijící a laboratorní myší domácí. Znalost této variability je důležitá v kontextu experimentálního výzkumu na laboratorních organismech včetně myši domácí, jelikož může mít dalekosáhlé důsledky na interpretaci výsledků a přispívat k jejich omezené reprodukovatelnosti.