Evoluce na strmém gradientu nadmořské výšky: stanovení role genetických a ekologických faktorů v procesu vzniku druhů (2018–2020)

Číslo projektu 18-17398S
I. číslo G321
Období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2020

Endemičtí hlodavci Etiopské vysočiny, žijící na výrazném altitudinálním gradientu na obou stranách Velkého riftového údolí, reprezentují velmi vhodnou modelovou skupinu pro studium řady evolučních procesů. Předpokládá se, že současné druhy, často výrazně odlišné, budou vykazovat komplexní genetickou strukturu, jejíž detailní analýza může poskytnout informace o relativním významu diverzifikující selekce, dočasné geografické izolace a introgrese v adaptivní radiaci. Za využití fylogenomických přístupů budeme rekonstruovat fylogeografickou strukturu vybraných modelových skupin hlodavců s retikulátní evolucí. V následujícím kroku budeme testovat specifické hypotézy týkající se role variability kandidátních genů (např. mitochondriální i jaderné geny oxidativní fosforylace) a mitonukleární kompatibility v procesech speciace a adaptace k vysoké nadmořské výšce. Ekologické interpretace zjištěné genetické struktury budou založeny na analýze rozšíření jednotlivých taxonů, ale i na srovnání s relevantními fenotypovými projevy na fyziologické a morfologické úrovni.