Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (2018–2019)

Číslo projektu 304021D016
I. číslo G420
Období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2019

Acronym: ŠELMYSKCZ
Kód projektu v ITMS2014+: 304021D016
Trvání: 01/2018 – 12/2019
Projekt je financován z program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Partneři projektu:
Štátna ochrana přírody SR (vedoucí partner)
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (hlavní přeshraniční partner)
Národné lesnícke centrum
Hnutí Duha Olomouc

Kontaktní osoby za Ústav biologie obratlovců:
Jarmila Krojerová (krojerova@ivb.cz)

Cíl a aktivity projektu:
Rys ostrovid a vlk obecný představují v obou státech zákonem chráněné velké šelmy, přičemž díky rozdílné hustotě jejich populací mají také rozdílný způsob ochrany a managementu. Místo realizace projektu představuje okraj areálu rozšíření vlka obecného a rysa ostrovida v Západních Karpatech. Výskyt těchto druhů na území ČR je v rámci Moravy a Slezska závislý především na jejich početnosti na slovenské straně státní hranice a jedině rys ostrovid se aktuálně trvale vyskytuje a rozmnožuje i na české straně. V současnosti absentují jednotné formy monitoringu, které by zabezpečily potřebný empirický materiál a společná databáze jako prostředek pro účinnou přeshraniční ochranu a management těchto druhů.
V příhraničních oblastech SR a ČR bude probíhat koordinovaný monitoring rysa ostrovida a vlka obecného s cílem nastavit společné nástroje pro jejich ochranu a management (metodiky, databáze), vyhodnotit využívaní krajiny (migrační trasy, bariéry) a odhadnout jejich početnost, genetickou variabilitu, pohlavní a věkovou strukturu. Součástí projektu bude problematika zjišťování a šetření škod způsobených velkými šelmami na hospodářských zvířatech a spárkaté zvěři a zvyšování informovanosti o biologii a etologii velkých šelem u odborné a laické veřejnosti v příhraničních oblastech. Získaná data budou podkladem pro vytvoření souboru doporučených opatření pro efektivní přeshraniční ochranu a management populací těchto druhů s cílem stabilizovat jejich populace a zvýšit jejich početnost na území ČR.
Do projektu je rovněž zapojen Moravskoslezský kraj, který poskytl finanční dotaci ve výši 190 000 Kč na částečné pokrytí požadovaného 10% spolufinancování Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.