Mgr. Jarmila Krojerová (roz. Prokešová) Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření ochranářská genetika a ekologie savců
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 543

Výzkumné směry

 • populační genetika jelenovitých (genetická diverzita a hybridizace),
 • ochranářská genetika a ekologie velkých šelem (telemetrické sledování, populační genetika, monitoring pomocí fotopastí),
 • ekologie savců, zejména potravní ekologie herbivorů (mikroskopická analýza trusu, nepřímé metody zjišťování denzity, vliv na vegetaci) a ekologie drobných savců.

Ukončené projekty

 • 2018-2019 Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí, projekt 304021D016, INTERREG V-A SK-CZ
 • 2019-2020 Analýza genetických vzorků rysa ostrovida (Lynx lynx) pro potřebu projektu 3Lynx, realizovaného v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE, Správa NP Šumava, SOS SOD 87/2019

Účast v dalších projektech

 • 2000-2004 Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců; GA AV ČR, S6093003
 • 2006-2010 Centrum pro výzkum biodiverzity; MŠMT, LC06073
 • 2007-2011 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů; NAZV (72075)
 • 2009-2012 Genetická struktura populací jelena siky v České republice; GAČR 524/09/1569
 • 2010-2014 Monitoring velkých savců v EVL Beskydy, AOPK ČR (9028766)
 • 2015-2016 Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v ČR, MŽP, fondy EHP 2009-2014, MGSII-40
 • 2020-2023 Ochranářská genetika a genomika obratlovců střední Evropy, MŠMT, INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST, LTC20021

Vzdělání

 • 1996–2001: magisterské studium – Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta, sekce biologie, specializace zoologie. Diplomová práce: Selekcia hniezdnych habitatov trsteniarikom škriekavým (Acrocephalus arundinaceus) a trsteniarikom bahenným (Acrocephalus scirpaceus) na stojatých vodách v okolí Malaciek.
 • 2001–2005: Ph.D. studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a ekologie; Ústav biologie obratlovců AV ČR. Dizertační práce: Potravní podmínky jelena lesního v lužním lese a jeho kompetice o potravní zdroje.

Zaměstnání

 • 2002-2006: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., oddělení ekologie savců – odborný asistent,
 • 2006-2011: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. – postdoktorand,
 • 2011: mateřská dovolená,
 • 2012-2016: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i – vědecký pracovník grantový,
 • 2017-2020: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU Brno – vědecko-výzkumný pracovník,
 • 2018-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i – vědecký pracovník grantový,
 • 2020-současnost: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU Brno – akademický pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • Recenzent odborných časopisů Annales Zoologici Fennici, Mammalian Biology, Mammal Review, Zoological Science, Ecology and Evolution, Scientific Reports, Folia Zoologica,
 • Absolvování kurzu o způsobilosti podle § 17 zák. č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (registrační číslo: CZ 01278, VFU Brno, 14.9.2020),
 • Řidičský průkaz skupiny B,
 • Účast v organizačním týmu mezinárodních konferencí: 4th European Congress of Mammalogy, Brno 2003; Conference on Large Carnivores` Protection in the Carpathians, Rožnov pod Radhoštěm, 2016,
 • Účast v organizačním týmu konference Zoologické dny v letech 2003, 2004 a 2006,
 • Aktivní člen konsorcií EUROLYNX a EUROWILDCAT,
 • 2012-2016 Člen Americké genetické společnosti (AGA),
 • Znalost práce v prostředí ArcGis.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • Summer School in Ecology and Biodiversity, 19. – 25. 5. 2003, Białowieża, Polsko.
 • Institute of Environmental Sciences, 20. – 30. 11. 2003, Krakow, Polsko.

Současní studenti

 • B. Turbaková: Ochranářská genetika rysa ostrovida ve střední Evropě. ÚBZ PřF MU, Brno (konzultant, vedoucí doktorské práce: J. Bryja).
 • M. Čermáková: Invazní druhy savců v České republice. ÚZRHV AF Mendelu (vedoucí bakalářské práce)
 • B. Kahajová: Hybridizace mezi jelenem evropským a jelenem sikou v oblasti Doupovských hor. ÚZRHV AF Mendelu (vedoucí bakalářské práce)
 • A. Konečná: Živočišné invaze jako hrozba pro světovou biodiverzitu. ÚZRHV AF Mendelu (vedoucí bakalářské práce)
 • M. Stehlíková: Populační a ochranářská genetika rysa ostrovida na okraji Západních Karpat, ÚZRHV AF Mendelu (vedoucí diplomové práce)

Ukončení studenti

 • K. Maršálková, 2010: Dálniční stavby a jejich vliv na migraci savců. ÚBZ PřF MU, Brno (vedoucí bakalářské práce).
 • H. Větrovcová, 2011: Využití mikrosatelitů v ochranářské genetice velkých šelem. ÚBZ PřF MU, Brno (vedoucí bakalářské práce).
 • M. Patočková, 2013: Využití telemetrie ve výzkumu prostorového chování rysa ostrovida v Beskydech. ÚBZ PřF MU, Brno (vedoucí bakalářské práce).
 • M. Jurečka, 2017: Prostupnost dálnice D1 pro savce v úseku Lipník nad Bečvou – Studénka. ÚBZ PřF MU, Brno (konzultant, vedoucí bakalářské práce: T. Bartonička).
 • A. Tetaur, 2017: Struktura zimní potravy bobra evropského. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze (konzultant, vedoucí bakalářské práce: A. Vorel).

Publikace

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003