Hledáme kočku, pozor, divokou! (2020–2022)

Číslo projektu 304021R971
I. číslo G426
Období 1. 1. 2020 — 30. 6. 2022

Akronym: Felis SKCZ
Kód projektu v ITMS2014+: 304021R971
Trvání: 01/2020 – 06/2022

Projekt je financován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Partneři projektu:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (vedoucí partner)
Národná zoologická záhrada Bojnice (hlavní přeshraniční partner)
Hnutí Duha Olomouc

Kontaktní osoby za Ústav biologie obratlovců:

Jarmila Krojerová (krojerova@ivb.cz)

Cíl a aktivity projektu:

V rámci studovaného území (Strážovské vrchy, Biele/Bílé Karpaty a Javorníky) bude na obou stranách hranice probíhat koordinovaný monitoring populace kočky divoké (Felis silvestris) s cílem zjistit přítomnost tohoto zvláště chráněného a ohroženého druhu v různých typech biotopu a vytvořit vhodnou metodiku pro jeho další monitoring. Cílem bude zjistit prostorovou aktivitu jedinců a způsob využívání krajiny, odhadnout početnost kočky divoké pomocí několika různých metod (fotomonitoring, genetické analýzy, telemetrie), čímž budou získány první spolehlivé údaje o tomto druhu v České republice i na Slovensku. Součástí projektu budou osvětové aktivity, výstavba rehabilitační stanice pro tento druh v Národní ZOO Bojnice a zhodnocení míry rizika hybridizace s kočkou domácí. Data o početnosti a rozšíření, vytvořená metodika monitoringu a soubor doporučených opatření budou moci být využity pro další ochranu a management tohoto druhu v obou státech.

Úlohou UBO budou především genetické analýzy získaných neinvazivních vzorků (chlupů), které budou doplněny o muzejní vzorky,  tkáňové vzorky se sražených nebo odchycených jedinců, případně jedinců z rehabilitační stanice v NZOO Bojnice.