Vnitrodruhová variabilita populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě (2006–2008)

Číslo projektu GA206/06/0954
I. číslo 369
Období 1. 1. 2006 — 31. 12. 2008

Projekt navazuje na předchozí grant GA ČR zabývající se problematikou mezidruhových rozdílů v distribuci dvou kryptických druhů netopýrů – Pipistrellus pipistrellus a P. pygmaeus – na území ČR. Dosažené výsledky naznačily vnitrodruhovou variabilitu jak genetických znaků, tak echolokačních parametrů a ekologických nároků. Tato variabilita nebyla dosud u kryptických druhů rodu Pipistrellus studována. Cílem navrhovaného projektu je poznání „life history“ obou kryptických druhů včetně vývoje jejich ekologických a behaviorálních adaptací. Na základě vnitrodruhové variability bude také studována pravděpodobnost posunu vybraných znaků u sympatrických populací. Využity budou jednak metody molekulární ekologie (analýzy mikrosatelitů, mtDNA), jednak analýza echolokačních signálů a ekologických nároků.