Fylogeneze, adaptace a evoluce sociality rypošovitých; modelové skupiny pro evoluční a biomedicínský výzkum (2020–2022)

Číslo projektu 20-10222S
Období 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je porozumět procesům kladogeneze a mikroevoluce u podzemních hlodavců, rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia). Přes řadu mimořádných objevů učiněných na této skupině, není její druhová diverzita dostatečně prozkoumána a ani fylogenetické vztahy nejsou na druhové úrovni hodnověrně vyřešeny. Neznalost detailní fylogeneze a taxonomického vymezení jednotlivých druhů znesnadňuje další pokrok v ekologickém a evolučně-biologickém ale i dynamicky se rozvíjejícím biomedicínském výzkumu, pro které jsou rypoši modelovou skupinou. Díky spolupráci se všemi relevantními pracovišti a bezprecedentnímu pokrytí druhového spektra a geografického rozšíření získáme v tomto projektu novou druhovou fylogenezi rypošů. Ta vytvoří časoprostorový rámec, v němž bude možné testovat hypotézy o evoluci sociality a podzemního fenotypového syndromu, tedy souboru unikátních adaptací vztažených k hrabání, jakožto nejtypičtější aktivity spojené s životem savců v podzemí.