TEAM

Skupina ochranářské biologie

Biodiverzita

Skupina ochranářské biologie využívá moderní ekologické a genetické metody ke studiu ohrožené evropské fauny, zejména různých druhů ptáků a savců. Při práci kombinujeme základní výzkum s monitoringem druhů, a také poskytujeme vědecké expertízy pro potřeby orgánů ochrany přírody, případně dalších organizací zaměřených zejména na ochranu biodiverzity. Ačkoli se jedná o multidisciplinární výzkum, převládá ochranářská genetika. Zejména studujeme změny genetické rozmanitosti druhů nebo populací v důsledku antropogenních vlivů (efekt zakladatele, efekt hrdla lahve, bariéry toku genů) i přirozených evolučních procesů. Zabýváme se také mechanismy mezidruhové hybridizace a jejich vlivem na původní faunu (např. kočka divoká / kočka domácí, jelen sika / jelen evropský). Skupina spravuje klasickou, hlavně osteologickou, sbírku preparátů obratlovců a také genetickou banku. V té jsou uchovávány genetické vzorky jak z ukončených vědeckých projektů, tak i další dostupné vzorky z naší fauny (např. z nalezených uhynulých jedinců) pro jejich další využití ve výzkumu a druhové ochraně.

vedoucí skupiny

+420 543 422 543, krojerova@ivb.cz, ochranářská genetika a ekologie savců

vědecký pracovník kmenový

+420 543 422 517, homolka@ivb.cz, ekologie savců
+420 543 422 548, koubek@ivb.cz, ekologie savců
+420 585 634 561, tkadlec@prfnw.upol.cz, populační dynamika

vědecký pracovník grantový

+420 608 908 285, hajkova@ivb.cz, ochranářská genetika

postdoktorand

+420 560 590 612, roleckova@ivb.cz, ochranářská genetika, biobanking

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

prasek@ivb.cz, správce sbírek