Zaměření

Detašované pracoviště ve Studenci je dynamicky se rozvíjející součást ÚBO. V současné době zde fungují moderní molekulárně-genetické, fyziologické a mikroskopické laboratoře. Velkou devizou pracoviště je akreditované chovné zařízení pro drobné savce, ptáky a obojživelníky (v současnosti procházející zásadní rekonstrukcí) a polopřirozené chovy.

Empirická data získaná pozorováním, laboratorními analýzami a experimenty (doplněná simulacemi) jsou využívána zejména k hledání odpovědí na důležité otázky evoluční biologie na úrovni populací. Výzkumné aktivity mají převážně charakter základního výzkumu s možnými aplikacemi v biomedicíně, druhové ochraně a epidemiologii. Mezi studované okruhy patří (hlavní modelové skupiny jsou uvedeny v závorce):

  • hybridní zóny jako bariéry toku genů a jejich role ve speciaci (hlodavci);
  • fylogeografie, rekonstrukce historické kolonizace a mechanismy vzniku a udržení biodiverzity (zejména afričtí hlodavci a obojživelníci);
  • faktory ovlivňující genetickou strukturu populací, ochranářská genetika (ryby, hlodavci, šelmy);
  • párovací systémy, analýza reprodukčního úspěchu a faktory ovlivňující fitness (pěvci);
  • imunogenetika - vztah mezi adaptivní genetickou variabilitou a fitness (hlodavci, pěvci);
  • koevoluce hostitel-parazit, genetická variabilita patogenů a jejich hostitelů (hlodavci, netopýři, patogenní plísně, helminti, RNA-viry);
  • mechanismy a evoluce termálně-fyziologických znaků u ektotermů (čolci);
  • funkční přístupy ke studiu morfologických adaptací (obojživelníci a plazi).

Výsledky základního i aplikovaného výzkumu jsou popularizovány a předávány široké odborné i laické veřejnosti v rámci řady aktivit podporovaných Krajem Vysočina, Norskými fondy a operačními programy MŠMT.

Adresa

Studenec 122, 675 02 Koněšín
tel: +420 560 590 601
mail: bryja@brno.cas.cz


Lidé

Vedoucí pracoviště

Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D., +420 560 590 601, <bryjabrno.cas.cz>, molekulární ekologie

Vědečtí pracovníci kmenoví

Albrecht Tomáš, doc. Mgr., Ph.D., +420 560 590 614, <albrechtivb.cz>, evoluční ekologie, ekologie ptáků

Baird Stuart J.E., Ph.D., +420 560 590 613, <stuartj.e.bairdgmail.com>, evoluční biologie, populační genetika

Goüy de Bellocq Joëlle , Ph.D., +420 560 590 613, <Joelle.GouydeBellocqua.ac.be>, molekulární epidemiologie

Gvoždík Lumír, doc. Mgr., Ph.D., +420 568 422 763, <gvozdikbrno.cas.cz>, fyziologická a evoluční ekologie

Gvoždík Václav, RNDr., Ph.D., +420 560 590 622, <vaclav.gvozdikivb.cz>, evoluční historie, herpetologie

Martínková Natália, Mgr., Ph.D., +420 560 590 605, <martinkovaivb.cz>, fylogeneze a fylogeografie

Piálek Jaroslav, prom. biol., CSc., +420 560 590 602, <jpialekbrno.cas.cz>, hybridní zóny, populační genetika

Vědečtí pracovníci grantoví

Nürnberger Beate, Ph.D., <bdnurnbergerivb.cz>, evolutionary biology, population genetics, bioinformatics

Odborní pracovníci

Bryjová Anna, Mgr., +420 560 590 621, <bryjovaivb.cz>, molekulární genetika

Fornůsková Alena, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <fornuskovaivb.cz>, koevoluce patogenů s hostiteli

Hájková Petra , Mgr., Ph.D., +420 608 908 285, <hajkovaivb.cz>, ochranářská genetika

Holánová Eva, Mgr., +420 560 590 607, <EvaRybnickovaseznam.cz >, molekulární biologie

Šugerková Monika, Mgr., <sugerkovabrno.cas.cz>

Post-doktorandi

Čížková Dagmar, Mgr., Ph.D., +420 568 423 194, <dejshaseznam.cz>, molekulární biologie a genetika

Ďureje Ľudovít, Mgr., Ph.D., +420 568 627 950, <durejegmail.com>, behaviorální genetika a speciace

Hiadlovská Zuzana, Mgr., +420 560 590 612, <328868mail.muni.cz>, behaviorální ekologie hlodavců

Janotová Kateřina, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <kjanotovaseznam.cz>, behaviorální ekologie

Javůrková Veronika, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <veronika.javurkovagmail.com>, ekologie a ekofyziologie ptáků

Mikula Ondřej, Mgr., Ph.D., +420 532 290 156, < onmikulagmail.com>, fylogeneze a morfologie hlodavců

Opatová Pavlína, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <p.opatovagmail.com>, evoluční ekologie a ekofyziologie

Smolinský Radovan, Ing., Ph.D. et Ph.D., +420 560 590 608, <radovan.smolinskygmail.com>, termální biologie

Tomášek Oldřich, MVDr., Ph.D., +420 560 590 604, <oltmskgmail.com>, evoluční ekologie a ekofyziologie

Vošlajerová Barbora, RNDr., Ph.D., <barabimovacentrum.cz>, behaviorální ekologie a genetika

Zemanová Barbora, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <barca_zemanovacentrum.cz>, ochranářská genetika

Doktorandi

Aghová Tatiana, Mgr., +420 560 590 607, <tatiana.aghovagmail.com>, fylogeografie afrických hlodavců

Albrechtová Jana, Mgr., <jana.brehovaseznam.cz>, evoluční biologie

Bainová Hana, Mgr., <hanulaygmail.com>, ekologická a evoluční imunologie

Bobek Lukáš, Mgr., <bobek.lvolny.cz>, ekofyziologie ptáků

Dolinay Matej, Mgr., +420 +42 077 306, <dolinaymgmail.com>, herpetologie, fylogeografie, fylogenetika

Gast M.Sc. Oliver, +420 560 590 613, <olivergastweb.de>, speciation, population genomics

Janča Martin, <martyjancaseznam.cz>

Kauzál Ondřej , Mgr., +420 560 590 607, <okauzalgmail.com>, ekologická a evoluční endokrinologie

Kotasová Adámková Marie, Mgr., <ma.adamkovagmail.com>, ekologie a ekofyziologie ptáků

Králová Tereza, Mgr., +420 560 590 607, <kralova.terezamail.muni.cz>, imunogenetika

Kumar Anandan Sampath, +420 775 531 797, <sampath.anandanmail.muni.cz>, mechanisms of life-history evolution

Martincová Iva, Mgr., +420 560 590 612, <150438mail.muni.cz>, populační genetika a speciace

Těšíková Jana, Mgr., <357079mail.muni.cz>, koevoluce hlodavců a virů

Diplomanti

Pospíšilová Iva, Bc., <19ipospisilovagmail.com>, behaviorální ekologie a fysiologie myší

Administrativní pracovníci

Abrahámová Dagmar, +420 560 590 606, <dabrahamovaivb.cz>, administrativní pracovník

Rousková Ludmila, +420 568 627 950, <malalidkaseznam.cz>, administrativní pracovník

Vrbová Komárková Jana, Mgr., +420 775 292 793, <komarkovaivb.cz>, administrativní pracovník

Techničtí pracovníci

Labská Lucie, +420 560 590 607, <vlckova.vlckovacentrum.cz>, technik

Podhajský Luděk, Mgr., <LudekPodhajskyemail.cz>, technik

Uklízečky

Šoukalová Dagmar, +420 568 627 950, <soukalovadagmarseznam.cz>, uklízečka