Projects

Řešené projekty

Finished projects

Výzkumně vzdělávací aktivita pro mladé
Řešitel: Mgr. Alena Fornůsková Ph.D.
Podněty, rozpoznávání a reakce v koevolučních závodech ve zbrojení mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza Dr.
Biologie rypošovitých z mezických tropických oblastí (2008-2011)
Spoluřešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetika
Spoluřešitel: Ing. Miroslav Čapek CSc.
Evoluce antiparasitických strategií vybraných hostitelů vůči hnízdnímu parasitismu
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza Dr.
Hořavka duhová - ohrožený nebo nepůvodní druh středoevropské ichtyofauny?
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Variabilita v přerozdělování zdrojů mezi fázemi hnízdního pokusu u kachen
Spoluřešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht Ph.D.
Vliv poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra) na genetickou variabilitu populací v České a Slovenské republice
Řešitel: Mgr. Petra Hájková Ph.D.
Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě (2006-2009)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Zima DrSc.
Lokusy kvantitativně dědičných znaků (QTL) agresivity samců myší domácích (2007-2009)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek CSc.
Populační a genetická struktura pstruha obecného a lipana podhorního jako základ úspěšného rybářského obhospodařování lososových vod
Spoluřešitel: Ing. Karel Halačka CSc.
(Re)emergentní virové nákazy přenosné komáry
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.
Behaviorální a genetické studium prezygotických izolačních bariér v hybridní zóně myši domácí (2005-2008)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek CSc.
Diverzita kultivovatelných mikroorganizmů v klíš?atech, vektorech patogenů obratlovců
Řešitel: doc. RNDr. Ivo Rudolf Ph.D.
Druhová diversita a ekologie vybraných západoafrických obratlovců
Spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Koubek CSc.
Fylogeografie a evoluční historie hrabošíka podzemního Microtus subterraneus (2006-2008)
Řešitel: Mgr. Natália Martínková Ph.D.
Potravní chování, parazitární infekce a schopnost sebemedikace u introdukované populace šimpanzů v Rubondo Island National Park, Tanzánie
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková Ph.D.
Role MHC v sexuální selekci - observační a experimentální studie u tří modelových druhů obratlovců (2006-2008)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Evropské populace rákosníka obecného na tahovém rozhraní: vhledy do migrační strategie analýzou sekvencí DNA, stabilních izotopů a zpětných hlášení
Řešitel: RNDr. Petr Procházka Ph.D.
Vliv reprodukčních strategií na individuální úspěšnost a populační parametry hořavky duhové: behaviorální a genetická studie
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Feeding behavior and possible medicinal plant use in a chimpanzee population in Rubondo Island National Park, Tanzania
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková Ph.D.
Denní a sezónní aktivita zpěvu rákosníků rodu Acrocephalus
Řešitel: Ing. Miroslav Čapek CSc.

Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht Ph.D.
Druhová diverzifikace obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu horských a nížinných deštných lesů: transekt genomem a kontinentem (2015-2017)
Řešitel: RNDr. Václav Gvoždík Ph.D.
Evoluce hlodavců a jejich parazitů v otevřených biotopech východní Afriky (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Introgrese přes druhovou bariéru a její analýza ve vysokém rozlišení (2015-2017)
Řešitel: Stuart J.E. Baird Ph.D.
Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků (2013-2017)
Řešitel: RNDr. Petr Procházka Ph.D.
Termální nika: zhodnocení současného konceptu u ektotermních obratlovců (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík Ph.D.
Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability (2015-2017)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polyploidních kaprovitých ryb (2012-2016)
Spoluřešitel: Bc. Kevin Roche CSc.
Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič-potomek (2012-2016)
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza Dr.
Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (2012-2016)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht Ph.D.
Rekombinační schopnost virů k prolomení druhové bariéry a obranných mechanismů hostitele: myší cytomegalovirus v hybridní zóně myší domácích (2014-2016)
Řešitel: Joëlle Goüy de Bellocq Ph.D.
Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózou (2012-2015)
Řešitel: Mgr. Natália Martínková Ph.D.
Evoluce rychlé senescence a její vliv na ostatní složky životní strategie (2011-2015)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Funkční determinanty geografických gradientů v diverzitě ptáků subsaharské Afriky (2011-2015)
Spoluřešitel: RNDr. Petr Procházka Ph.D.
Nepůvodní hlaváčovité ryby: využití volné niky nebo ohrožení středoevropské ichtyofauny? (2011-2015)
Řešitel: Ing. Pavel Jurajda Dr.
Populační struktura, disperze a explorační chování v zóně sekundárního kontaktu myší domácích (2011-2014)
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Janotová Ph.D.
Role parazitů v procesu invaze ponto-kaspických hlaváčů v systému uměle propojených evropských řek (2012-2014)
Řešitel: Mgr. Markéta Ondračková Ph.D.
Srovnávací fylogeografie jihovýchodní Afriky (region Zambezi) na modelu drobných savců (2010-2014)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Toll-like receptory u pěvců: popis, polymorfismus a evoluční důsledky alelické variability (2010-2014)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Adaptivní koexistence rozdílných životních strategií u ryb rodu Nothobranchius
Řešitel: Mgr. Matej Polačik Ph.D.
Biogeografie a evoluční historie dvou RNA virů v Africe
Řešitel: Joëlle Goüy de Bellocq Ph.D.
Úloha interakcí predátor-kořist v koadaptaci termální biologie (2010-2013)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík Ph.D.
Demografie, metapopulační dynamika a ekologie ryb rodu Nothobranchius v Mozambiku
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Genetická struktura populací jelena siky v České republice
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek CSc.
Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích (2008-2012)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek CSc.
Personality, reprodukční strategie samců a role samic v pohlavním výběru: studie modelových druhů ryb
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní
Spoluřešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht Ph.D.
Analýza vybraných imunitních a fyziologických parametrů karasa stříbřitého, druhu s různou ploidií a atypickou reprodukční strategií
Řešitel: Bc. Kevin Roche CSc.
Genetická diverzita a fylogeografie rodu Scotophilus
Řešitel: Mgr. Peter Vallo Ph.D.
Revize druhové struktury rodů Gobio a Romanogobio v euroasijském kontextu
Řešitel: Mgr. Jan Mendel Ph.D.
Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů
Spoluřešitel: Mgr. Klára Petrželková Ph.D.
Ekologický význam set-aside a kulturních zemědělských plodin pro drobné savce agrocenóz
Řešitel: Mgr. Eva Jánová, Ph.D.
Evolučně ekologická analýza biologických systémů: výzkumné centrum DSP
Řešitel: Ing. Pavel Jurajda Dr.
Fenotypová plasticita termálně fyziologických znaků u čolků (2006-2008)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík Ph.D.
Genetická struktura populací tetřívka obecného v České republice (2006-2008)
Řešitel: Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
Genetika (2006-2008)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek CSc.
Mimopárové paternity a síla sexuální selekce u sociálně monogamního pěvce
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht Ph.D.
Nálevníci rodu Troglodytella: patogeny nebo endosymbionti? Nový přístup k veterinární péči a pochopení trávení u lidoopů
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková Ph.D.
Reprodukčně izolační mechanismy u ryb rodu Nothobranchius (Aplocheilidae)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Vnitrodruhová variabilita populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě (2006-2008)
Spoluřešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Význam lišky obecné v různých typech ekosystémů střední Evropy (2006-2008)
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Genetická, populační a reprodukční variabilita invazní ryby, Carassius
Řešitel: Bc. Kevin Roche CSc.
Parazitismus a invazní druhy: vliv parazitárního napadení na biologii Neogobius kessleri v původní a nepůvodní oblasti rozšíření
Řešitel: Mgr. Markéta Ondračková Ph.D.

Význam tahové konektivity pro populační ekologii dálkových migrantů – modelová studie na rákosníku obecném (Acrocephalus scirpaceus) (2012-2015)
Řešitel: RNDr. Petr Procházka Ph.D.
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy (2011-2014)
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek CSc.
An investigation and comparison of fluorescent activity among three classes of bast: naive, presumed survivors, and European (2012-2013)
Řešitel: Mgr. Natália Martínková Ph.D.
Genetická struktura populací perlorodky říční v České republice (2009-2010)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Specializace a evoluce hostitelsky specifických linií u hořavky duhové
Spoluřešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
Reproductive isolating mechanisms in Nothobranchius annual fishes – the roles of mate choice, ecological divergence and vicariance
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
The possible roles of ciliate Troglodytella abrassarti in chimpanzee hind gut fermentation
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková Ph.D.

African and Central European Vertebrates: Discoverability of Genomic Samples Located at the IVB
Řešitel: Mgr. Petra Hájková Ph.D.
VectorNet: Evropská síť sdílející data o geografické distribuci vektorů, přenašečů patogenů člověka a zvířat (2014-2017)
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.
EDENext: Biologie a kontrola infekcí přenášených vektory v Evropě (2011-2015)
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.
EuroWestNile (European West Nile Collaborative Project) (2011-2014)
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.
VBORNET (European Network for Arthropod Vector Surveillance for Human Public Health) (2010-2014)
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.
Workshop – Využití genetických zdrojů k efektivní ochraně ohrožených druhů (2010-2012)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny České republiky
Řešitel: Mgr. Jan Mendel Ph.D.
Models for assesing and forecasting the impact of environmental key pollutants on marine and freshwater ecosystems and biodiversity
Spoluřešitel: Ing. Pavel Jurajda Dr.
Emerging diseases in a changing European environment
Spoluřešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.
Intengrated consortium on ticks and tick-borne diseases
Spoluřešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek DrSc.
Marie Curie intra-European fellowship PHYLOMICROTUS (2006-2008)
Řešitel: Mgr. Natália Martínková Ph.D.
Marie Curie research training network SEXASEX Sex to asex: a case study on transitions and coexistence between sexual and asexual reproduction (2006-2008)
Spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Zima DrSc.
A multidisciplinary study of hybrid zones in the common shrew (2004-2007)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Zima DrSc.

Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (2007-2011)
Řešitel: Ing. Miroslav Prokeš, CSc.
Drobní savci: význmamný faktor v procesu obnovy lesních porostů
Řešitel: RNDr. Miloslav Homolka CSc.
Harmonizace s EU v uplatňování principů farmakovigilance v akvakulturních chovech v ČR
Řešitel: Ing. Miroslav Prokeš, CSc.
Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí (2003-2007)
Řešitel: Ing. Miroslav Prokeš, CSc.

BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu – Mohelský mlýn (2015-2016)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice (2015-2016)
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek CSc.
Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy sýček obecný (Athene noctua) a strnad zahradní (Emberiza hortulana) (2015-2016)
Řešitel: Ing. Martin Šálek Ph.D.
Biologické a ekologické nároky ryb-určující faktory funkčnosti rybích přechodů
Řešitel: doc. ing. Stanislav Lusk, CSc.
Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace (2008-2010)
Řešitel: Mgr. Petra Hájková Ph.D.
Biodiverzita ryb v oblasti soutoku Moravy a Dyje - podpora a stabilizace populací vzácných a ohrožených druhů
Řešitel: Ing. Karel Halačka CSc.
Genetická diverzita ohrožených druhů ryb-nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity
Řešitel: Mgr. Jan Mendel Ph.D.

Evoluce pohlavních ornamentů a jejich informačního významu: srovnávací studie v populacích s divergentními signálními znaky a preferencemi (2014-2016)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht Ph.D.
NextGenProject: Technologie nové generace v evoluční genetice (2012-2015)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Projekt: „Integrace experimentální a populační biologie pomocí nových metod v mezioborové problematice – cesta k excellenci s mladými vědci“ (2012-2015)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard Ph.D.
PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi (2011-2014)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.
Věda všemi smysly (2012-2014)
Řešitel: Mgr. Anna Bryjová
TTM – Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu
Spoluřešitel: Ing. Miroslav Čapek CSc.
Změny biodiversity komárů – vektorů patogenních agens, v souvislosti se změnami klimatu (2008-2011)
Řešitel: RNDr. Jiří Halouzka, Ph.D.
Centrum pro biodiverzitu (2005-2011)
Spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Zima DrSc.
Gastrointestinální nálevníci a jejich úloha při trávení lidoopů
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková Ph.D.
Ichtyoparazitologie-centrum základního výzkumu
Spoluřešitel: Ing. Pavel Jurajda Dr.
Ochranářská genetika vybraných obratlovců západního Balkánu (2008-2009)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja Ph.D.