National Genetic Bank of Animals

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ) je síť institucí, jejichž společným zájmem je dlouhodobé uchovávání odborně konzervovaných vzorků genomického materiálu reprezentujícího biodiverzitu živočichů na Zemi, a zejména v České republice, pro potřeby výzkumu a ochrany přírody. NGBŽ vznikla z iniciativy Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) a Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a je otevřená všem institucím, které podporují tento záměr. Členy sítě se mohou stát i organizace, které vlastní genetické sbírky neprovozují, ale s NGBŽ spolupracují jiným způsobem, např. jako poskytovatelé vzorků odebraných z uhynulých zástupců naší fauny.

Cílem NGBŽ je (1) shromažďovat a odborně uchovávat genomický materiál volně žijících živočichů umožňující mapování změn jejich genetické diverzity v čase, (2) archivovat genomický materiál získaný v rámci specifických výzkumných projektů pro jeho další využití a (3) prezentovat údaje o těchto vzorcích v široce přístupné databázi a tak je zpřístupňovat pro další výzkum. Součástí sbírek NGBŽ jsou proto jak kolekce vzorků z ukončených výzkumných projektů, tak genetický materiál nasbíraný externími přispěvateli nebo členy sítě. Svou činností chce banka prospět druhové ochraně v ČR i zoologickému výzkumu.

NGBŽ vzniká v rámci projektu BIOM, proto více informací o NGBŽ naleznete na webových stránkách tohoto projektu a také přímo na webových stránkách NGBŽ: http://ngbz.cz/. Kromě jiného jsou tam zveřejněny odkazy na členy NGBŽ a další spolupracující organizace, výzva ke spolupráci nebo materiály ke stažení: návody na odběr genetických vzorků, vzorová tabulka požadovaných údajů ke vzorkům nebo Memorandum spolupráce mezi členy sítě NGBŽ, jehož podpisem je možné se do sítě zapojit.

ÚBO je zakládajícím členem NGBŽ a Genetická banka ÚBO, která vznikla v roce 2015, je registrována v mezinárodním registru biobank GRBio pod kódem IVB. Tato sbírka se specializuje na obratlovce a v současné době uchovává cca. 9000 vzorků tkání použitelných pro genomický výzkum, přičemž kolekce stále roste. Prozatím nejvíce vzorků pochází z drobných afrických hlodavců a z české a slovenské populace vydry říční. Genetické vzorky, které v tuto chvíli banku tvoří, byly získány v rámci schválených specifických výzkumů jednotlivých zaměstnanců ÚBO. Vzorky jsou uchovávány v hlubokomrazících boxech (-80 °C) na detašovaném pracovišti ÚBO ve Studenci a v novém objektu NGBŽ na terénní stanici ÚBO Mohelský mlýn. Od srpna 2015 je Genetická banka ÚBO členem mezinárodní sítě genetických sbírek biodiverzity Global Genome Biodiversity Network (GGBN).

Datový portál: V současné době pracujeme na zveřejnění údajů o vzorcích uložených v Genetické bance ÚBO (repozitorium pod kódem IVB) na mezinárodním portálu GGBN. Zde bude možné vyhledávat v databázi vzorků a v případě zájmu si zažádat o konkrétní vzorky pro vlastní výzkum. V budoucnu pak budou údaje ke vzorkům NGBŽ dostupné také na portále NGBŽ.

Kontakty

+420 560590612, roleckova@ivb.cz, conservation genetics, biobanking
+420 608908285, hajkova@ivb.cz, conservation genetics

 

Založení NGBŽ je financováno Fondy Evropského hospodářského prostoru 2009-2014 (projekt BIOM, č. EHP-CZ02-OV-1-025-2015), Krajem Vysočina a Strategií AV21 – program ROZE.

Brožura o Národní genetické bance živočichů

Základní informace o NGBŽ jsou shrnuty v brožuře, která je ke stažení níže nebo si ji můžete v tištěné podobě vyzvednout při návštěvě detašovaného pracoviště ÚBO ve Studenci.