Evropské populace rákosníka obecného na tahovém rozhraní: vhledy do migrační strategie analýzou sekvencí DNA, stabilních izotopů a zpětných hlášení

Řešitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Číslo projektu: KJB600930508
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2007

Tahové rozhraní je zóna kontaktu mezi dvěma parapatrickými populacemi migrujícími odlišnými směry. Cílem projektu je pomocí tří alternativních metodických přístupů (molekulární markery, stabilní izotopy a zpětná hlášení kroužkovaných ptáků) (1) zjistit polohu tahového rozhraní rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) v Evropě a (2) identifikovat rozdíly mezi jednotlivými hnízdními populacemi na tahovém rozhraní. V rámci studie budeme rovněž studovat tok genů, genetickou variabilitu a fylogeografickou strukturu evropských populací tohoto druhu. Dalším z plánovaných výstupů projektu je rekonstrukce kolonizace Evropy tímto druhem v postglaciálu. Výsledky projektu budou mít nejen teoretický význam pro poznání genetické diferenciace, speciace a biodiverzity tažných ptáků v Evropě, ale i pro ochranu druhu, protože budou získány populačně-biologické charakteristiky pro různě velké populace v rámci velkého geografického území.