Ing. Miroslav Čapek, CSc.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: ekologie ptáků, ptačí parazité
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 538
Mobil: +420 728 152 584
E-mail: capekivb.cz

 • ptáci jako indikátoři změn životního prostředí,
 • ekologie a zpěvní aktivita ptáků,
 • paraziti ptáků.

Ukončené projekty

Denní a sezónní aktivita zpěvu rákosníků rodu Acrocephalus

Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetika

TTM - Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech - aplikace evropského vzdělávacího modelu

Vzdělání

 • 1985: Ing. - Lesnická fakulta VŠZ (dnes Mendelova Univerzita), Brno,
 • 1988: postgraduální kurz ekologie - Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Brno,
 • 1992: vědecká hodnost CSc. - obor zoologie, Československá akademie věd, Praha.

Zaměstnání

 • 1987–1993: Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV Brno - odborný asistent (1987–1988), interní vědecký aspirant (1988–1991), vědecký asistent (1991–1993),
 • 1993–1998: Ústav ekologie krajiny AV ČR Brno - vědecký asistent (1993–1995), vědecký pracovník (1995–1998),
 • 1998-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Brno - vědecký pracovník, vědecký tajemník (2002–2010).

Člen

 • 1994–2004: Faunistická komise České společnosti ornitologické,
 • Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické,
 • IOC Standing Committee on Ornithological Nomenclature,
 • Vědecký poradní sbor při Českém výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti (poradní orgán MŽP ČR)
 • 2005-2014: Grantová Agentura AV ČR, Oborová rada č. 6 Ekologicko-biologické vědy.

Národní/mezinárodní spolupráce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno,
 • Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR v. v. i., České Budějovice,
 • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
 • Muzeum komenského, Ornis – ornitologická stanice, Přerov,
 • Správa CHKO a BR Třeboňsko, Třeboň,
 • Ústav zoológie SAV, Bratislava, Slovensko,
 • Virologický ústav SAV, Bratislava, Slovensko,
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko,
 • University of Queensland, Brisbane, Austrálie,
 • Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Ruská federace,
 • Wabash College, Crawfordsville, Indiana, USA,
 • University of Utah, Salt Lake City, UT, USA,
 • Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, Brazílie,
 • Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, Bonito, Brazílie,
 • Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazílie,
 • Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brazílie,
 • Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo, Brazílie,
 • Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City, D.F., Mexiko,
 • Institute of Ecology and Biological Resources (IEBR), Vietnamese Academy of Sciences and Technology (VAST), Hanoi, Vietnam,
 • Universidad Ricardo Palma, Lima, Peru,
 • Autoridad Municipal de Los Pantanos de Villa, Lima, Peru,
 • Servicio Nacional de Salud Animal, Heredia, Kostarika.

Terénní zkušenosti a studie

 • různé evropské země: 1983 – dosud
 • Střední Východ: 1995, 1996, 2000, 2005, 2010, 2017
 • Severní Amerika: 2000, 2012, 2017
 • Austrálie: 2002, 2014
 • Jižní Afrika: 2005
 • Západní Afrika: 2007
 • Střední Amerika: 2004, 2009, 2010
 • Jižní Amerika: 2006, 2011, 2017
 • Jihovýchodní Asie: 2002, 2010
 • Indický subkontinent: 2011, 2015
 • Makaronésie: 2013
 • Západní Pacifik: 2016
 • Karibské ostrovy: 2016

Účast na 16 grantech a projektech od r. 1993.

Univerzitní výuka a vedení studentů

 • 1997-současnost: přednášky z ornitologie a vedení diplomantů - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta.

Publikace, přednášky a vystoupení v médiích

 • autor/spoluautor/editor 14 monografií/knih, 70 článků v peer-reviewed časopisech, 13 článků v populárních časopisech, novinách a online článků, 39 knižních recenzí, 33 publikací jiného druhu a 39 výzkumných zpráv a expertíz,
 • 1990-současnost: autor/spoluautor 143 odborných a popularizačních přednášek pro veřejnost a vystoupení na konferencích,
 • 5 vystoupení v televizi a rozhlasu.

Vybrané monografie, knihy, kapitoly v knihách, hesla v encyklopediích

ČAPEK, M., 1994: Birds in Mountain Ecosystems under Pressure of Air Pollution. Acta Sc. Nat. Brno 28 (4): 1-46.

ČAPEK, M., Jr., 1994: Bahňáci, brodiví, dravci, hrabaví, kukačky, lelkové a měkkozobí. In: POLENO, Z., MORÁVEK, F. & SÝKORA, P. (eds.): Lesnický naučný slovník. I. díl A-O. Ministerstvo zemědělství, Praha, str. 30, 64, 143, 282, 440, 465, 527.

ČAPEK, M., Jr., 1995: Pěvci, ptáci, ptáci hmyzožraví, ptáci semenožraví, sovy, šplhavci a vrubozobí. In: POLENO, Z., MORÁVEK, F. & SÝKORA, P. (eds.): Lesnický naučný slovník. II. díl P-Ž. Ministerstvo zemědělství, Praha, str. 28, 178-179, 329, 418, 560.

DANKO, Š., ČAPEK, M, Jr., 2002: Trsteniarik vodný (Acrocephalus paludicola). In: Danko, Š., Darolová, A. & Krištín, A (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, str. 497-498.

TRNKA, A., ČAPEK, M., Jr., 2002: Šašiniarik tenkozobý (Acrocephalus melanopogon). In: Danko, Š., Darolová, A. & Krištín, A (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, str. 495-497.

TRNKA, A., ČAPEK, M., Jr. & KLOUBEC, B., 2003: Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare. Veda, Bratislava, 163 str.

HUDEC, K., ČAPEK, M., Jr., HANÁK, F., KLIMEŠ, J. & PAVÍZA, R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Muzeum Komenského, Přerov, 462 str.

KOVALIK, P., PAČENOVSKÝ, S., ČAPEK, M., TOPERCER, J., 2010: Slovenské mená vtákov sveta. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 398 str.

ČAPEK, M., KLOUBEC, B., FOLK, Č., ŠŤASTNÝ, K., PIKULA, J., HAVLÍN, J., 2011: Texty 18 druhů pěvců (části Prostředí, Hnízdění a Potrava): Corvus corax, zástupci rodu Loxia (3 druhy) a Emberiza (12 druhů), Calcarius lapponicus a Plectrophenax nivalis. In: Šťastný, K., Hudec K. (eds.) Fauna ČR, Ptáci 3/II. 2. vyd. Academia, Praha: 883-888, 1036-1037, 1044-1047, 1051-1052, 1078-1080, 1085-1089,1092, 1095-1097, 1102-1105, 1108-1109, 1111,1113-1114, 1117, 1120, 1122-1123, 1130-1134, 1137-1138, 1142-1143.

KLOUBEC, B., ČAPEK, M., 2011: Hlasová aktivita 67 druhů pěvců (úvodní kapitola Zpěvní aktivita, část Poznávání v přírodě – sezónní a 24 hod. rytmy hlasové aktivity): zástupci rodů Lullula (1 druh), Alauda (1), Motacilla (1), Anthus (2), Troglodytes (1), Prunella (1) Turdus (4), Luscinia (2), Erithacus (1), Phoenicurus (2), Saxicola (2), Muscicapa (1), Ficedula (2), Regulus (2), Locustella (3), Acrocephalus (5), Hippolais (1), Phylloscopus (3), Sylvia (5), Panurus (1), Poecile (2), Periparus (1), Lophophanes (1), Parus (1), Cyanistes (1), Sitta (1), Certhia (2), Remiz (1), Oriolus (1), Garrulus (1), Nucifraga (1), Sturnus (1), Passer (2), Fringilla (1), Serinus (1), Carduelis (4), Loxia (1), Coccothraustes (1) a Emberiza (2 druhy). In: Šťastný, K., Hudec K. (eds.) Fauna ČR, Ptáci 3/I a 3/II. 2. vyd. Academia, Praha: 12-13, 48, 56-57, 126, 155-156, 164-165, 206-207, 226-227, 238, 246-247, 280-281, 291, 317-318, 330, 342-343, 352-353, 362, 373, 380-381, 402, 420, 428-429, 438, 444-445, 458-459, 465-466, 471-472, 481-482, 492-493, 502, 512, 520-521, 537, 546-547, 555-556, 571,594-595, 605-606, 614-615, 622-623, 631, 655-656, 677, 684, 691, 699, 706, 716-717, 728-729, 744-745, 751-752, 758-759, 769-770, 814, 831, 895-896, 907-908, 919, 935-936, 953-954, 964, 972-973, 982, 993-994, 1039-1040, 1064-1065, 1083-1084, 1126-1127.

ČAPEK, M., 2015: Systematika ptáků, Ornitologie a ptáčkaření, Taxonomie a nomenklatura, části druhových textů zástupců rodu Anser (3 druhy), Tadorna ferruginea, Anas penelope, Aythya marila, Mergellus albellus, Mergus serrator, zástupci rodu Gavia (2 druhy), Pandion haliaetus, Buteo lagopus, zástupci rodu Pluvialis (2 druhy), Charadrius hiaticula, Lymnocryptes minimus, Numenius phaeopus, zástupci rodů Tringa (3 druhy) a Calidris (4 druhy), Philomachus pugnax, Hydrocoloeus minutus, zástupci rodu Larus (4 druhy), Hydroprogne caspia, zástupci rodu Falco (2 druhy), Bombycilla garrulus, Anthus spinoletta a Fringilla montifringilla. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice: str. 10, 30-31, 79-80, 250, 510-542, 544-545.

ŠŤASTNÝ, K., ČAPEK, M., 2015: Let a Tah ptáků. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice: 22-29.

KLOUBEC, B., ČAPEK, M., 2015: Druhové texty Chlidonias hybrida a Chlidonias leucopterus, Proč a kdy se ptáci ozývají, Popis zvukových projevů jednotlivých druhů, Legenda k nahrávkám na CD a Literatura. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech.  Jihočeský kraj, České Budějovice: 555-556, 588-610, 612-617, 619-630.   

PECL, K., ČAPEK, M., 2015: Čím ptáky pozorovat, Jak ptáky určovat a Jak si pozorování zaznamenávat. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech.  Jihočeský kraj, České Budějovice: 574-578.

KLOUBEC, B., ČAPEK, M., 2017: Hniezdne spoločenstvá vtákov trsťových porastov Medzibodrožia . In: Danko, Š., Balla, M., Repel, M.: Vtáctvo slovenskej časti Medzibodrožia. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava: 423-430.

MIRONOV, S. V., LITERÁK, I., SYCHRA, O., ČAPEK, M., 2017: Feather mites of the subfamily Proctophyllodinae (Acari: Proctophyllodidae) from passerines (Aves: Passeriformes) in Costa Rica. Monograph. Zootaxa 4297 (1): 001–105.

Publikace

2017

Čapek M., Petrusková T., Šebelíková Z., Serrano J. C., Procházka P., Honza M., Požgayová M.: Great Reed Warbler singing behavior and conspicuous song structures are not nest-location cues for the Common Cuckoo, Journal of Ornithology 158 (2017) 925-933.

Mironov S. V., Literák I., Sychra O., Čapek M.: Feather mites of the subfamily Proctophyllodinae (Acari: Proctophyllodidae) from passerines (Aves: Passeriformes) in Costa Rica, Zootaxa 4297 (2017) 1-105.


2016

Kalúz S., Hung N. M., Čapek M., Literák I.: Two new species and new records of chiggers (Acari: Leeuwenhoekiidae,Trombiculidae) from birds in Vietnam, Zootaxa 4061 (2016) 483-503.

Šulc M., Procházka P., Čapek M., Honza M.: Birds use eggshell UV reflectance when recognizing non-mimetic parasitic eggs, Behavioral Ecology 27 (2016) 677-684.

Šulc M., Procházka P., Čapek M., Honza M.: Common cuckoo females are not choosy when removing an egg during parasitism, Behavioral Ecology 27 (2016) 1642-1649.

Trnka A., Požgayová M., Procházka P., Čapek M., Honza M.: Chemical defence in avian brood parasites: production and function of repulsive secretions in common cuckoo chicks, Journal of avian biology 47 (2016) 288-293.


2015

Martinů J., Sychra O., Literák I., Čapek M., Gustafsson D. L., Štefka J.: Host generalists and specialists emerging side by side: an analysis of evolutionary patterns in the cosmopolitan chewing louse genus Menacanthus, International Journal for Parasitology 45 (2015) 63-73.

Ogrzewalska M., Literák I., Čapek M., Sychra O., Calderón V. Á., Rodríguez B. C., Prudencio C., Martins T. F., Labruna M. B.: Bacteria of the genus Rickettsia in ticks (Acari: Ixodidae) collected from birds in Costa Rica, Ticks and Tick-borne Diseases 6 (2015) 478-482.


2014

Čapek M., Literák I., Kocianová E., Sychra O., Najer T., Trnka A., Kverek P.: Ticks of the Hyalomma marginatum complex transported by migratory birds into Central Europe, Ticks and Tick-borne Diseases 5 (2014) 489-493.

Hubálek Z., Rudolf I., Čapek M., Bakonyi T., Betášová L., Nowotny N.: Usutu Virus in Blackbirds (Turdus merula), Czech Republic, 2011-2012, Transboundary and Emerging Diseases 61 (2014) 273-276.

Mironov S. V., Literák I., Sychra O., Čapek M.: Two new species of the feather mite family Gabuciniidae (Acariformes: Pterolichoidea) from wrens (Passeriformes: Troglodytidae), Acta Parasitologica 59 (2014) 568-579.

Sychra O., Kounek F., Papoušek I., Čapek M., Cárdenas-Callirgos J. M., Franco S., Literák I.: Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera et Ischnocera) from wrens (Passeriformes: Troglodytidae), with description of a new species of Myrsidea, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54 (2014) 1-28.


2013

Acosta R., Literák I., Sychra O., Čapek M.: Fleas on wild birds in Costa Rica, Proceedings of the Entomological Society of Washington 115 (2013) 1-8.

Kounek F., Sychra O., Čapek M., Literák I.: Chewing lice of genus Myrsidea (Phthiraptera: Menoponidae) from Turdidae (Passeriformes) of Costa Rica, with descriptions of seven new species, Zootaxa 3620 (2013) 201-222.

Lareschi M., Literák I., Čapek M., Sychra O.: Specific association between the mites Androlaelaps fahrenholzi (Acari: Laelapidae) and birds Premnoplex brunnescens in Costa Rica: possible evidence of a recent host switch, Experimental and Applied Acarology 60 (2013) 281-287.

Literák I., Heneberg P., Sitko J., Wetzel E. J., Callirgos J. M. C., Čapek M., Basto D. V., Papoušek I.: Eye trematode infection in small passerines in Peru caused by Philophthalmus lucipetus, an agent with a zoonotic potential spread by an invasive freshwater snail, Parasitology International 62 (2013) 390-396.

Ogrzewalska M., Martins T., Čapek M., Literák I., Labruna M. B.: A Rickettsia parkeri-like agent infecting Amblyomma calcaratum nymphs from wild birds in Mato Grosso do Sul, Brazil, Ticks and Tick-borne Diseases 4 (2013) 145-147.


2012

Kloubec B., Čapek M.: Cirkanuální a cirkadiánní vokální aktivita ptáků: metodické poznámky pro terénní studie, Sylvia 48 (2012) 74-101.

Literák I., Bochkov A. V., Cárdenas-Callirgos J., Čapek M.: The first records of mites of the genus Neharpyrhynchus (Acariformes: Harpyrhynchidae) from birds in Peru, Neotropical Helminthology 6 (2012) 109-114.

Mironov S., Literák I., Hung N. M., Čapek M.: New feather mites of the subfamily Pterodectinae (Acari: Proctophyllodidae) from passerines and woodpeckers (Aves: Passeriformes and Piciformes) in Vietnam, Zootaxa 3440 (2012) 1-49.

Najer T., Sychra O., Hung N. M., Čapek M., Podzemný P., Literák I.: Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from wild passerines (Aves: Passeriformes) in northern Vietnam, with descriptions of three new species, Zootaxa 3530 (2012) 59-73.

Najer T., Sychra O., Hung N. M., Čapek M., Podzemný P., Literák I.: New species and new records of chewing lice (Phthiraptera: Amblycera and Ischnocera) from bulbuls (Passeriformes: Pycnonotidae) in Vietnam, Zootaxa 3357 (2012) 37-48.

Najer T., Sychra O., Literák I., Procházka P., Čapek M., Koubek P.: Chewing lice (Phthiraptera) from wild birds in Senegal, with descriptions of three new species of the genera Brueelia and Philopteroides, Acta Parasitologica 57 (2012) 90-98.

Ogrzewalska M., Literák I., Cárdenas-Callirgos J. M., Čapek M., Labruna M. B.: Rickettsia bellii in ticks Amblyomma varium Koch, 1844, from birds in Peru, Ticks and Tick-borne Diseases 3 (2012) 254-256.


2011

Godoi M. N., Čapek M., Pivatto M. A. C., Literák I., Kokeš J.: Masked Tityra Tityra semifasciata in Mato Grosso do Sul, Brazil, Revista Brasileira de Ornitologia 19 (2011) 428-433.

Honza M., Procházka P., Morongová K., Čapek M., Jelínek V.: Do nest light conditions affect rejection of parasitic eggs? A test of the light environment hypothesis, Ethology 117 (2011) 539-546.

Kalúz S., Literák I., Čapek M., Konečný A., Koubek P.: A new mite species of the genus Lasioseius (Acarina: Gamasina,Blattisociidae) associated with the flowers of Englerina lecardii and Chalcomitra senegalensis (Aves: Nectariniidae) in Senegal, International Journal of Acarology 37 (2011) 511-524.

Kounek F., Sychra O., Čapek M., Literák I.: Chewing lice of the genus Myrsidea (Phthiraptera: Menoponidae) from New World warblers (Passeriformes: Parulidae) from Costa Rica, with descriptions of four new species, Zootaxa 3137 (2011) 56-63.

Kounek F., Sychra O., Čapek M., Lipková A., Literák I.: Chewing lice of the genus Myrsidea (Phthiraptera: Menoponidae) from the Cardinalidae, Emberizidae, Fringillidae and Thraupidae (Aves: Passeriformes) from Costa Rica, with descriptions of four new species, Zootaxa 3032 (2011) 1-16.

Literák I., Sitko J., Sychra O., Čapek M.: Cutaneous trematode Collyriclum faba in wild birds in Costa Rica, Helminthologia 48 (2011) 288-289.

Mironov S. V., Literák I., Sychra O., Čapek M.: A new feather mite species of the genus Picalgoides Černý, 1974 (Astigmata: Psoroptoididae) from a passerine host in Costa Rica, Systematic Parasitology 79 (2011) 63-70.

Sychra O., Kounek F., Čapek M., Literák I.: Myrsidea povedai (Phthiraptera: Menoponidae), a new species of chewing louse from Phainoptila melanoxantha (Passeriformes: Bombycillidae), Journal of Parasitology 97 (2011) 593-595.


2010

Čapek M., Požgayová M., Procházka P., Honza M.: Repeated presentations of the Common Cuckoo increase nest defense by the Eurasian Reed Warbler but do not induce it to make recognition errors, Condor 112 (2010) 763-769.

Mironov S. V., Literák I., Čapek M., Koubek P.: New species of the feather mite subfamily Pterodectinae (Astigmata, Proctophyllodidae) from passerines in Senegal, Acta Parasitologica 55 (2010) 399-413.

Sychra O., Literák I., Najer T., Čapek M., Koubek P., Procházka P.: Chewing lice (Insecta: Phthiraptera) from estrildid finches (Aves: Passeriformes: Estrildidae) and louse-flies (Insecta: Diptera: Hippoboscidae) from birds in Senegal, with descriptions of three new species of the genus Brueelia, Zootaxa 2714 (2010) 59-68.

Sychra O., Barlev E., Literák I., Čapek M., Koubek P., Procházka P.: The chewing lice (Phthiraptera) of red-billed quelea (Quelea quelea) in Senegal, with a description of a new species, African Entomology 18 (2010) 17-22.

Sychra O., Najer T., Kounek F., Čapek M., Literák I.: Chewing lice (Phthiraptera) on manakins (Passeriformes: Pipridae) from Costa Rica, with description of a new species of the genus Tyranniphilopterus (Phthiraptera: Philopteridae), Parasitology Research 106 (2010) 925-931.


2009

Benedikt V., Baruš V., Čapek M., Havlíček M., Literák I.: Blood parasites (Haemoproteus and microfilariae) in birds from the Caribbean slope of Costa Rica, Acta Parasitologica 54 (2009) 197-204.

Sychra O., Literák I., Čapek M.: Chewing lice of the genus Myrsidea Waterston (Phthiraptera: Menoponidae) from the Emberizidae and Thraupidae (Passeriformes) in Mato Grosso do Sul, Brazil, Neotropical Entomology 38 (2009) 501-503.


2008

Čapek M., Nováčková L.: Tribute to prominent Czech ornithologist Karel Hudec on his 80th birthday, Folia zoologica 57 (2008) 199-200.

Hubálek Z., Čapek M.: Migration distance and the effect of North Atlantic Oscillation on the spring arrival of birds in Central Europe, Folia zoologica 57 (2008) 212-220.

Mironov S. V., Literák I., Čapek M.: New feather mites of the subfamily Pterodectinae (Acari: Astigmata: Proctophyllodidae) from passerines (Aves: Passeriformes) in Mato Grosso do Sul, Brazil, Zootaxa 1947 (2008) 1-38.