Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky tažných ptáků (2020–2022)

Číslo projektu 20-00648S
I. číslo G337
Období 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

V dnešním světě se živé organismy musí vypořádat s neustále se zrychlujícími změnami klimatu i způsobů využívání krajiny. Zvláště citlivě na tyto nové podmínky reagují tažní ptáci, což má za následek prudký pokles početnosti populací u řady těchto druhů. Bohužel však dosud není jasné, jakým způsobem k těmto poklesům dochází, (i) protože nevíme, které demografické mechanismy řídí tyto změny, a (ii) protože nikdo nekvantifikoval, jak jednotlivé faktory prostředí tyto mechanismy ovlivňují. Abychom byli schopni zodpovědět tyto zásadní otázky, je nezbytné zkombinovat různé metodické přístupy, které byly dosud aplikovány pouze samostatně. Proto propojíme (i) sledování migrace jednotlivých ptáků k identifikaci zimovišť, (ii) data z dálkového průzkumu Země a analýzy stabilních izotopů ke zjištění biotopových změn na hnízdištích i zimovištích a (iii) data z dlouhodobého monitoringu k identifikaci demografických procesů řídících populační změny. Tím dospějeme k zásadnímu průlomu v pochopení klíčových mechanismů zodpovědných za pokles početnosti migrujících druhů.