Role MHC v sexuální selekci - observační a experimentální studie u tří modelových druhů obratlovců (2006–2008)

Číslo projektu IAA600930608
I. číslo 103
Období 1. 1. 2006 — 31. 12. 2008

Cílem projektu je stanovit význam vysoce variabilních genů hlavního histokompatibilního systému (MHC) při pohlavním výberu. Projekt se zameruje predevším na (1) popis MHC polymorfismu u tří vybraných modelových druhů obratlovců; (2) stanovení vztahu mezi MHC genotypem a výběrem
partnera; (3) testování predikcí dvou alternativních modelu sexuální selekce, tzv. modelu „dobrých“ a „komplementárních“ genů. V projektu bude využit komplexní přístup využívající metody behaviorální ekologie, molekulární populační genetiky, imunologie a imunogenetiky. Značnou předností navrhovaného projektu je možnost srovnání úlohy MHC pri výběru partnera u tří druhu
obratlovců (savec – Mus musculus musculus, pták – Carpodacus erythrinus a ryba – Rhodeus amarus), kteří se liší sociálním systémem, expresí sekundárních ornamentů a mechanismem předávání MHC signálu.