Nepůvodní hlaváčovité ryby: využití volné niky nebo ohrožení středoevropské ichtyofauny? (2011–2015)

Číslo projektu P505/11/1768
I. číslo 385
Období 1. 1. 2011 — 31. 12. 2015

Hlaváči rodu Neogobius a hlavačka mramorovaná (Gobiidae) se v posledních letech expanzivně šíří ze svého původního areálu v Ponto-kaspické oblasti díky aktivitám člověka (lodní doprava, propojovací kanály, rybářství) do nových povodí v rámci Evropy. Jejich výskyt v nepůvodních oblastech rozšíření mívá takřka vždy charakter invaze. Cílem předloženého projektu, navazujícího na naše předcházející studie věnované dané problematice, je objektivní vyhodnocení přímých i nepřímých vlivů hlaváčovitých ryb na původní ichtyofaunu. Projekt, zahrnující intenzivní terénní práce, experimenty i laboratorní analýzy, je zaměřen na specifické otázky kolonizace, pohybovou aktivitu, genetickou charakteristiku, vzájemné interakce mezi hlaváči a původními druhy ryb a parazitární infekce hlaváčovitých ryb. Znalost rybího společenstva diky dlouhodobému sledováni ryb dolního toku Moravy na území ČR umožní objektivní vyhodnoceni vlivu těchto nepůvodních druhů. Získaná komplexní data poskytnou ucelený rámec pro vyhodnocení rizika invazních populací a pomohou definovat legislativní a hospodářské kroky.