Klíčové mutace v nádorovém genomu Nothobranchius furzeri: od nádorové biologie k návrhu experimentálnímu modelu sporadické kancerogeneze (2019–2021)

Číslo projektu 19-20873S
Období 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021

Africká anuální ryba Nothobranchius furzeri se v posledních letech stala atraktivním modelovým
druhem především v oblasti výzkumu různých aspektů stárnutí. Výjimečnost N. furzeri je dána
především extrémně krátkým životním cyklem, rekapitulujícím standardní průběh stárnutí
obratlovců v kondenzované podobě a spontánní, věkem podmíněnou karcinogenezí. V pilotním
experimentu jsme na rybách inbrední linie N. furzeri popsali incidenci neoplasií v játrech a
ledvinách. Výstupem experimentu využívajícího přístup celoexomového sekvenování byla také
detekce řady mutací v genech funkčně se podílejících na maligní transformaci. Cílem
předkládaného projektu je identifikovat driverové mutace v onkogenech a tumor-supresorových
genech a následně charakterizovat jejich roli v procesu maligní transformace u jaterní a
ledvinové tkáně N. furzeri. Pro detekci a charakterizaci driverových mutací bude použita metoda
celogenomového sekvenování a příslušné bioinformatické nástroje. Vybrané mutací budou
studovány in vivo CRISPR/Cas9 mutagenezí. N. furzeri bude popsán jako model sporadické
kancerogeneze.