Výzkumně vzdělávací aktivita pro mladé

Řešitel: Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
Číslo projektu: VVAM-17-13
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 04. 09. 2017 - 07. 09. 2017

Výzkumně vzdělávací aktivity pro mladé výzkumné pracovníky a studenty (VVA) ze zahraničí přispívají k získávání perspektivních výzkumných pracovníků a studentů ze zahraničí pro výzkumnou práci, k internacionalizaci pracovišť Akademie věd ČR a ke zviditelnění a zvýšení prestiže Akademie věd ČR v mezinárodním kontextu.Cílem VVA je zvyšování vědecké kvalifikace, získávání nových zkušeností a znalostí, zdokonalování se v technikách a metodách výzkumné práce, navázání kontaktů a případné zapojení účastníků aktivit do výzkumné činnosti pracoviště.        Na ÚBO bylo požádáno v rámci výzvy, která byla vyhlášena v roce 2016 o podpoření organizace workshopu o hybridních zónách. Dotace AV ČR byla schválena v celkové výši 40 000CZK.        Hlavním cílem workshopu je představit problematiku hybridních zón jako ideálního prostředí pro výzkum interakcí patogenů s jejich hostiteli. Hybridní zóny (HZ) jsou tzv. přírodní laboratoří, kde můžeme pomocí nových sekvenačních metod a celogenomového sekvenování detailně sledovat evolučně-genetické procesy v přirozeném prostředí. Výzkum HZ má na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO AV ČR) dlouholetou tradici, recentně je rovněž zaměřen na koevoluci mezi hostiteli a jejich parazity. Nedávno zde bylo při studiu HZ myši domácí zjištěno, že genetická struktura některých parazitů, jejichž životní cyklus je úzce spjat s hostitelem, za určitých podmínek zrcadlí genetickou strukturu hostitele, s existencí hybridních jedinců ve středu HZ. Nové sekvenační metody pak přináší další možnosti výzkumu. Na workshopu zazní přednášky především od odborníků z ÚBO AV ČR, kteří se výzkumem hybridních zón aktivně zabývají. Přednášky a praktická cvičení budou zaměřeny na využití přístupů tzv. "high-throughput" sekvenování při studiu evolučně-genetických procesů. Studenti se tak budou mít možnost v rámci workshopu seznámit s různými metodami, praktickými tipy a analýzami, které jsou pro studium interakcí mezi hostiteli a patogeny relevantní.          Workshop proběhne 4. – 7. 9. 2017 na terénní stanici Mohelský mlýn.          Zájemci se mohou hlásit na mail: fornuskova@ivb.czkomarkova@ivb.cz          Kapacita kurzu je omezená.