NextGenProject: Technologie nové generace v evoluční genetice (2012-2015)

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3./20.0303
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 01. 07. 2012 - 30. 06. 2015

Projekt NextGenProject je projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Nositelem projektu je Ústav biologie obratlovců, v.v.i ., přičemž centrum aktivit je na detašovaném pracovišti - Oddělení populační biologie ve Studenci.Hlavním cílem projektu je vytvořit na Ústavu biologie obratlovců nový pracovní tým, který bude schopen samostatné kreativní vědecké práce na zoologických, ekologických a evolučních projektech základního a aplikovaného výzkumu, které budou vyžívat moderní genomické a transkriptomické přístupy. V důsledku dosáhne tým vysoké odborné úrovně a bude schopen obstát v konkurenci s ostatními evropskými i mimoevropskými pracovišti, kde je užívání těchto přístupů již integrováno. Dílčím cílem, který povede k naplnění hlavního cíle je posílení spolupráce (a navázání nových kontaktů) se špičkovými evropskými pracovišti, které se touto problematikou zabývají.

Důraz bude kladen na předávání nabytých vědomostí a zkušeností s genomickými a transkriptomickými přístupy dalším pracovníkům a studentům na Ústavu biologie obratlovců i mimo něj, což povede ke zvýšení jejich odborné úrovně a tím i ke zkvalitnění tohoto velmi progresivního výzkumu v ČR.WWW projektu: http://nextgen.ivb.cz/