Ptačí nevěra

prof. Tomáš Albrecht Ph.D. et al. 2013

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru.

Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku. Nicméně, dosud byla k dispozici pouze data týkající se druhů ptáků obývajících severní mírné pásmo (temperátní zónu). Pomocí nových přístupů založených na odhadu promiskuity na základě variability v délce spermií (CVbm) bylo možno poprvé srovnat tropické a temperátní druhy v jedné analýze. S využitím 31 Afrotropických druhů a 99 druhů pěvců obývající severní mírné pásmo jsme zjistili, že není žádný rozdíl v kompetici spermií mezi těmito dvěma skupinami, ani žádný vztah s délkou migrace (která je typická pro pěvce severních oblastí).

Následné analýzy však ukázaly, že kompetice spermií je obecně nízká u druhů s velkou tělesnou hmotností a zároveň vysokou investicí do reprodukce. Vliv velikosti snůšky byl výrazný především u tropických druhů, což naznačuje, že vztah mezi promiskuitou a některými životními strategiemi se liší v závislosti na zeměpisné šířce. Pro danou velikost snůšky byla u tropických druhů detekována nižší míra kompetici spermií, nežli u druhů mírného pásu, avšak obecně přijatá myšlenka, že kompetice spermií je nižší u tropických druhů, našimi analýzami podpořena nebyla.