MO-ZOOL-EK: Mezinárodní MObilita vědeckých pracovníků v oboru ZOOLogie a EKologie (2021–2023)

Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017792
I. číslo G433
Období 1. 5. 2021 — 30. 4. 2023

Obecným cílem projektu je prohloubení stávající spolupráce mezi pracovníky ÚBO a navázání nových perspektivních spoluprací s cílem propojit týmy a kombinovat různé metodologické postupy v zoologickém a ekologickém výzkumu. To povede ke zkvalitnění výzkumu na pracovišti, jednak získáním nových dovedností, a dále transferem těchto dovedností. Všichni potenciální účastníci plánovaných mobilit mají aktivní zkušenosti s vedením studentů vysokých škol, na všech úrovních, mnozí jsou také členy oborových rad. Zahraniční zkušenosti získané v rámci projektu povedou také ke zkvalitnění všech stupňů výuky, a především výchovy mladých perspektivních studentů působících na ÚBO. Projekt umožní realizaci plánů na konkurenčně schopné kolaborativní projekty na evropské a světové úrovni (např. Horizon 2020 či ERC projekty). Konkrétním cílem projektu jsou analýzy unikátních dat získaných v rámci projektů řešených na ÚBO i spolupracujících institucích (kombinace datasetů povede k vytvoření unikátních datových souborů, a projeví se i v kvalitě výsledné vědecké práce). Takové analýzy povedou ke kvalitnějšímu zpracování získaných dat a lepšímu pochopení mechanismů týkajících se speciace a extinkce, biogeografie a biodiversity, reprodukční biologie, koevoluce, šíření a virulence emergentních zootických nákaz apod.