Individuální variabilita a resilience mezidruhových vztahů ve sladkovodním prostředí: vhled pomocí interakcí mlžů a ryb (2019–2021)

Číslo projektu 19-05510S
Období 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021

Současné tempo člověkem podmíněných změn prostředí a mobility organismů vede k tomu, že
rostoucí počet druhů začíná interagovat s novými partnery. V projektu navrhujeme využití
ekologických, behaviorálních a imunogenetických metod pro získání nových informací o tom,
jak hostitelské a závislé (affiliate) druhy interagují v měnících se společenstvech, a jak jsou tyto
interakce ovlivňovány individuální variabilitou a zajišťovacími strategiemi. S využitím modelové
skupiny hostitel (sladkovodní ryba) – parazit (larvy velevrubovitých mlžů) projekt kvantifikuje
strukturu hostitelské kompatibility v říční síti s časovým gradientem společného výskytu parazita
a hostitele, se zaměřením na vztah mezi specifickými variantami genů pro získanou imunitu
(hlavní histokompatibilní komplex, MHC) a rezistencí hostitele. Kvantifikujeme také adaptační
potenciál a kapacitu změny hostitele při změně hostitelského společenstva v experimentálních
podmínkách s ohledem na behaviorální faktory. Projekt pomůže zlepšit naše porozumění
resilienci mezidruhových vazeb v rychle se měnícím prostředí.