Genetická variabilita a parazitace jednoho z nejúspěšnějších druhů invazních ryb v Evropě (2020–2022)

Číslo projektu LTAUSA19092
I. číslo G427
Období 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

Projekt je zaměřen na výzkum vzájemných vztahů genetické variability, míry parazitace a invazního potenciálu u nepůvodních populací modelového druhu slunečnice pestré Lepomis gibbosus (Centrarchidae) v Evropě. V souladu se současným trendem v přesunu výzkumu z mezidruhových na mezipopulační studie využívá náš projekt možnosti srovnání populací jednoho druhu s širokým areálem výskytu v nepůvodním prostředí, který zde tvoří invazní, přechodné a neinvazní populace a je v různé míře parazitován původními (severoamerickými) i nově získanými (evropskými) parazity. Získaná genetická data budou zpracována za účelem rekonstrukce šíření a identifikace zdrojových populací slunečnice pestré, rozlišení hlavních genetických linií v Evropě a vyhodnocení jejich vztahu s invazním potenciálem hodnoceným pomocí biometrických parametrů (life-history traits). Analýzou vztahů mezi invazním potenciálem hostitele, jeho genetickou variabilitou, parazitárním zatížením a podmínkami prostředí budou vyhodnoceny mechanismy významně se podílející na úspěšnosti druhu v nepůvodní oblasti. Získané výsledky mohou podstatně přispět k predikovatelnosti vývoje invazního šíření nepůvodních druhů ve vodním prostředí, která je významným nástrojem využitelným v ochraně biodiverzity místních ekosystémů.