Evoluce a speciační mechanismy u kryptického druhového komplexu pan-afrických netopýrů (2020–2022)

Číslo projektu LTAUSA19147
I. číslo G428
Období 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

Tento projekt odhalí a srovná fylogenetickou strukturu a fylogeografický vzorec u pan-africky rozšířeného kryptického komplexu H. caffer. Vedle srovnání systematických a evolučních vztahů mezi druhy a populacemi z oblastí z celého areálu rozšíření bude kladen důraz na sympatrické populace v modelovém území západní (Ghana) a východní (Uganda/Jižní Súdán) Afriky v latitudináním gradientu pokrývajícím různé vegetační zóny od dešťného pralesa po súdánskou savanu. U těchto sympatrických populací bude rovněž provedena analýza potravních preferencí za účelem srovnání ekologických nik a zjištění podmínek umožňujících jejich sympatrickou existenci. Ve vztahu ke genetické diverzitě bude zhodnocena morfologická divergence za účelem srovnání nepatrných fenotypových rozdílů u morfologicky kryptických forem, a bude revidována systematika tohoto druhového komplexu. Bude užito mtDNA a nucDNA sekvencí získaných Sangerovým sekvenováním a SNP márkrů získaných ddRADseq postupem, amplikonovým sekvenováním pro barcoding hmyzích zbytků v trusu a transkriptomického přístupu analýzy exprese vybraných genů pro imunitu a fyziologii hibernování, vše pomocí sekvenování metodou další generace HTS.