Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmintóz u kriticky ohrožených horských goril (2018–2020)

Číslo projektu 18-24345S
I. číslo G325
Období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2020

Cílem projektu je studium epidemiologie a dopadu infekcí působených strongyly a tasemnicemi v populaci horských goril v pohoří Virunga ve Rwandě, neboť rostoucí úhyny těchto kriticky ohrožených zvířat jsou dávány do souvislosti s helmintózami. Projekt využívá kombinace parazitologických vyšetření, komplexního vzorkování a pokročilých genomických/ metagenomických technik a statistických analýz. Dílčí cíle: (i) detailně popsat genetickou diverzitu společenstev strongylidních hlístic a tasemnic a rozdíly v patogenitě a hostitelské specifitě, (ii) zhodnotit dopad hostitelských a environmentálních faktorů na dynamiku helmintóz, popsat časové změny v diverzitě a abundanci s ohledem na rostoucí populační hustotu goril, (iv) popsat dopad helmintóz na fitness hostitele, (v) posoudit patern agregace helmintů. Kromě vědecké důležitosti budou získaná data klíčová pro cílené intervence v rámci veterinárního managementu populace.