Průzkum Ústavu biologie obratlovců sledoval postoj studentů lesnických fakult a myslivců vůči rysovi.

Průzkum vedený Ústavem biologie obratlovců AV ČR se zabýval změnou v postoji studentů lesnických fakult a myslivců za posledních 15 let. Výsledkem bylo zjištění, že postoje dotazovaných se za posledních 15 let staly negativnějšími. Pouze asi 20% dotázaných vnímalo výskyt rysů a jejich vliv na volně žijící zvířata jako pozitivní. Nicméně většina věří, že rys má negativní vliv na volně žijící zvířata, a 27% uvedlo, že by upřednostňovali, kdyby se rys ve volné přírodě nevyskytoval. Tento postoj se výrazně liší od přístupu široké veřejnosti. Průzkum veřejnosti v České republice ukázal silnou veřejnou podporu ochrany přírody, včetně velkých šelem.

Populační hustota rysa v české přírodě kolísá a v průběhu sledovaného období (2000 – 2015) se pohybovala v rozmezí 50-80 jedinců. Výpočty ve studii naznačují, že pytláctví má za následek úmrtnost nejméně 20% dospělé populace. Přitom právě nezákonný lov se zdá být nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím rychlost populačního růstu všech evropských populací rysů a může značně zvýšit pravděpodobnost vyhynutí.

Pro účinnou ochranu velkých šelem je důležité zahájit konstruktivní dialog s místními zainteresovanými stranami, zejména s lovci. Jakékoli formy extremismu ze strany ochránců přírody, které jsou vnímány jako idealistické a neberou v úvahu možné negativní dopady, mohou vést ke zvýšení úrovně pytláctví.

Publikace:

Červený J, Krojerová-Prokešová J, Kušta T, Koubek P (2019). The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth?. Journal for Nature Conservation, 47, 28-37.

Krojerová-Prokešová J, Turbaková B, Jelenčič M, Bojda M, Kutal M, Skrbinšek T, Koubek P, Bryja J (2018). Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe. Heredity.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email