Ptačí nevěra

Albrecht T. et al. 2013


Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku. Nicméně, dosud byla k dispozici pouze data týkající se druhů ptáků obývajících severní mírné pásmo (temperátní zónu). Pomocí nových přístupů založených na odhadu promiskuity na základě variability v délce spermií (CVbm) bylo možno poprvé srovnat tropické a temperátní druhy v jedné analýze. S využitím 31 Afrotropických druhů a 99 druhů pěvců obývající severní mírné pásmo jsme zjistili, že není žádný rozdíl v kompetici spermií mezi těmito dvěma skupinami, ani žádný vztah s délkou migrace (která je typická pro pěvce severních oblastí). Následné analýzy však ukázaly, že kompetice spermií je obecně nízká u druhů s velkou tělesnou hmotností a zároveň vysokou investicí do reprodukce. Vliv velikosti snůšky byl výrazný především u tropických druhů, což naznačuje, že vztah mezi promiskuitou a některými životními strategiemi se liší v závislosti na zeměpisné šířce. Pro danou velikost snůšky byla u tropických druhů detekována nižší míra kompetici spermií, nežli u druhů mírného pásu, avšak obecně přijatá myšlenka, že kompetice spermií je nižší u tropických druhů, našimi analýzami podpořena nebyla.

T. ALBRECHT, O. KLEVEN, J. KREISINGER, T. LASKEMOEN, T. C. OMOTORIOGUN, U. OTTOSSON, J. REIF, O. SEDLÁČEK, D. HOŘÁK, R. J. ROBERTSON, J. T. LIFJELD: Sperm competition in tropical versus temperate zone birds, Proceedings of the Royal Society of London. B - Biological Sciences 280 (2013) 20122434.