Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Hybridní zóny: přírodní laboratoře pro studium vzniku patogenů (2016-2018)
Řešitel: Joëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.

Fylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni (2016-2018)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Stárnutí v přirozených populacích: od demografie po genovou expresi (2016-2018)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Genomická disekce bariér toku genů u hybridizujících buněk (2016-2018)
Řešitel: Beate Nürnberger, Ph.D.

Evoluce hlodavců a jejich parazitů v otevřených biotopech východní Afriky (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Termální nika: zhodnocení současného konceptu u ektotermních obratlovců (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Druhová diverzifikace obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu horských a nížinných deštných lesů: transekt genomem a kontinentem (2015-2017)
Řešitel: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.

Introgrese přes druhovou bariéru a její analýza ve vysokém rozlišení (2015-2017)
Řešitel: Stuart J.E. Baird, Ph.D.

Genetická diverzita a přenosy strongyIidních hlístic mezi africkými lidoopy a lidmi (2015-2018)
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.

Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability (2015-2017)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků (2013-2017)
Řešitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.

ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (2012-2018)
Spoluřešitel: Ing. Pavel Jurajda, Dr.

Mezinárodní projekty

VectorNet: Evropská síť sdílející data o geografické distribuci vektorů, přenašečů patogenů člověka a zvířat (2014-2017)
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

Ukončené projekty

Grantová agentura akademie věd ČR

Podněty, rozpoznávání a reakce v koevolučních závodech ve zbrojení mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetika
Spoluřešitel: Ing. Miroslav Čapek, CSc.

Hořavka duhová - ohrožený nebo nepůvodní druh středoevropské ichtyofauny?
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Biologie rypošovitých z mezických tropických oblastí (2008-2011)
Spoluřešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Vliv poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra) na genetickou variabilitu populací v České a Slovenské republice
Řešitel: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.

Variabilita v přerozdělování zdrojů mezi fázemi hnízdního pokusu u kachen
Spoluřešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Lokusy kvantitativně dědičných znaků (QTL) agresivity samců myší domácích (2007-2009)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Evoluce antiparasitických strategií vybraných hostitelů vůči hnízdnímu parasitismu
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Role MHC v sexuální selekci - observační a experimentální studie u tří modelových druhů obratlovců (2006-2008)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě (2006-2009)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

(Re)emergentní virové nákazy přenosné komáry
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

Fylogeografie a evoluční historie hrabošíka podzemního Microtus subterraneus (2006-2008)
Řešitel: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Potravní chování, parazitární infekce a schopnost sebemedikace u introdukované populace šimpanzů v Rubondo Island National Park, Tanzánie
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.

Diverzita kultivovatelných mikroorganizmů v klíš?atech, vektorech patogenů obratlovců
Řešitel: RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Behaviorální a genetické studium prezygotických izolačních bariér v hybridní zóně myši domácí (2005-2008)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Populační a genetická struktura pstruha obecného a lipana podhorního jako základ úspěšného rybářského obhospodařování lososových vod
Spoluřešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.

Vliv reprodukčních strategií na individuální úspěšnost a populační parametry hořavky duhové: behaviorální a genetická studie
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Evropské populace rákosníka obecného na tahovém rozhraní: vhledy do migrační strategie analýzou sekvencí DNA, stabilních izotopů a zpětných hlášení
Řešitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.

Druhová diversita a ekologie vybraných západoafrických obratlovců
Spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Feeding behavior and possible medicinal plant use in a chimpanzee population in Rubondo Island National Park, Tanzania
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.

Denní a sezónní aktivita zpěvu rákosníků rodu Acrocephalus
Řešitel: Ing. Miroslav Čapek, CSc.

Grantová agentura ČR

Rekombinační schopnost virů k prolomení druhové bariéry a obranných mechanismů hostitele: myší cytomegalovirus v hybridní zóně myší domácích (2014-2016)
Řešitel: Joëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.

Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (2012-2016)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič-potomek (2012-2016)
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polyploidních kaprovitých ryb (2012-2016)
Spoluřešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

Role parazitů v procesu invaze ponto-kaspických hlaváčů v systému uměle propojených evropských řek (2012-2014)
Řešitel: Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D.

Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózou (2012-2015)
Řešitel: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Funkční determinanty geografických gradientů v diverzitě ptáků subsaharské Afriky (2011-2015)
Spoluřešitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.

Nepůvodní hlaváčovité ryby: využití volné niky nebo ohrožení středoevropské ichtyofauny? (2011-2015)
Řešitel: Ing. Pavel Jurajda, Dr.

Evoluce rychlé senescence a její vliv na ostatní složky životní strategie (2011-2015)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Adaptivní koexistence rozdílných životních strategií u ryb rodu Nothobranchius
Řešitel: Mgr. Matej Polačik, Ph.D.

Populační struktura, disperze a explorační chování v zóně sekundárního kontaktu myší domácích (2011-2014)
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.

Biogeografie a evoluční historie dvou RNA virů v Africe
Řešitel: Joëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.

Úloha interakcí predátor-kořist v koadaptaci termální biologie (2010-2013)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Srovnávací fylogeografie jihovýchodní Afriky (region Zambezi) na modelu drobných savců (2010-2014)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Toll-like receptory u pěvců: popis, polymorfismus a evoluční důsledky alelické variability (2010-2014)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Genetická struktura populací jelena siky v České republice
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Demografie, metapopulační dynamika a ekologie ryb rodu Nothobranchius v Mozambiku
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Revize druhové struktury rodů Gobio a Romanogobio v euroasijském kontextu
Řešitel: Mgr. Jan Mendel, Ph.D.

Genetická diverzita a fylogeografie rodu Scotophilus
Řešitel: Mgr. Peter Vallo, Ph.D.

Analýza vybraných imunitních a fyziologických parametrů karasa stříbřitého, druhu s různou ploidií a atypickou reprodukční strategií
Řešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

Personality, reprodukční strategie samců a role samic v pohlavním výběru: studie modelových druhů ryb
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů
Spoluřešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.

Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích (2008-2012)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní
Spoluřešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Ekologický význam set-aside a kulturních zemědělských plodin pro drobné savce agrocenóz
Řešitel: Mgr. Eva Jánová, Ph.D.

Vnitrodruhová variabilita populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě (2006-2008)
Spoluřešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Reprodukčně izolační mechanismy u ryb rodu Nothobranchius (Aplocheilidae)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Genetická struktura populací tetřívka obecného v České republice (2006-2008)
Řešitel: Ing. Jana Svobodová, Ph.D.

Genetika (2006-2008)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Fenotypová plasticita termálně fyziologických znaků u čolků (2006-2008)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Nálevníci rodu Troglodytella: patogeny nebo endosymbionti? Nový přístup k veterinární péči a pochopení trávení u lidoopů
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.

Význam lišky obecné v různých typech ekosystémů střední Evropy (2006-2008)
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Mimopárové paternity a síla sexuální selekce u sociálně monogamního pěvce
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Genetická, populační a reprodukční variabilita invazní ryby, Carassius
Řešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

Evolučně ekologická analýza biologických systémů: výzkumné centrum DSP
Řešitel: Ing. Pavel Jurajda, Dr.

Parazitismus a invazní druhy: vliv parazitárního napadení na biologii Neogobius kessleri v původní a nepůvodní oblasti rozšíření
Řešitel: Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D.

Individuální projekty

Mezinárodní projekty

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy