Variabilita v přerozdělování zdrojů mezi fázemi hnízdního pokusu u kachen

Spoluřešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: KJB601110803
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2010

Cílem projektu je nalézt faktory určující způsob, jakým jsou dostupné zdroje přerozdělovány mezi jednotlivé fáze hnízdního pokusu u volně hnízdcích druhů kachen. Projekt je navržen tak, aby dokázal nejen popsat investice do reprodukce u ptáků žijících v přírodních podmínkách, ale také pomocí manipulativních experimentů zodpovědět konkrétní evolučně ekologické hypotézy týkající se přerozdělování energie. Projekt dále zahrnuje laboratorní experimenty v kontrolovaných podmínkách, které by měly objasnit vliv inkubačního úsilí na fenotyp čerstvě narozeného mláděte. Konkrétně budeme testovat (1) význam kvality vejce /velikost a složení/ a mikroklimatických podmínek při inkubaci na kvalitu mláděte v době líhnutí, (2) rozdíly v přerozdělování zdrojů mezi jedinci, (3) konflikt mezi investicí do reprodukce a životních procesů u inkubujících samic. Výstupem navrhovaného projektu bude komplexní vhled do vztahu mezi reprodukčním úsilím a výsledkem daného hnízdního pokusu u sledovaných druhů.