Genomická disekce bariér toku genů u hybridizujících buněk (2016-2018)

Řešitel: Beate Nürnberger, Ph.D.
Číslo projektu: 16-26714S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2018

Proces vzniku druhů zahrnuje akumulaci genetických faktorů redukujících tok genů mezi populacemi. Naúrovni genomu si tento proces představujeme jako postupné šíření chromozomálních oblastí s omezenou introgresí, dokud tok genů zcela neustane. Navzdory intenzivnímu zájmu je dosud málo známo o kritickém intermediárním stadiu tohoto procesu mezi jeho začátkem a téměř úplným dokončením. Klasický systém hybridizace kuněk rodu Bombina nabízí unikátní vhled do této fáze speciačního kontinua: navzdory staré a hluboké divergenci B. bombina a B. variegata stále vytvářejí vrámci úzkých hybridních zón početné fertilní rekombinanty. Chceme vytvořit vazbovou mapu stávajících a nově vyvinutých genetických markerů a tuto mapu anotovat odhady introgresích rychlostí, QTL adaptivních znaků a faktorů redukujících fitness hybridů vexperimentálních kříženích. To nám umožní testovat predikce o bariérách toku genů a vymezit možnosti pro ekologickou speciaci u Bombina. Pro tyto analýzy je kdispozici rozsáhlý archiv vzorků DNA zexperimentálních křížení i terénních vzorků zRumunské hybridní zóny.