Genetická struktura populací jelena siky v České republice

Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Číslo projektu: GA524/09/1569
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2009 - 31. 12. 2012

Cílem projektu byla analýza genetické struktury populace jelena siky v České republice, určení původu introdukovaných jedinců a jejich příslušnost k některým z dnes uznávaných poddruhů, a stanovení míry hybridizace s jelenem lesním a to jak v populacích žijících ve volné přírodě, tak u jedinců chovaných v oborách.