Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polyploidních kaprovitých ryb (2012-2016)

Spoluřešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.
Číslo projektu: P505/12/0375
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2016

Hybridizace je fenomén běžně zaznamenaný u ryb. Míru parazitizmu u hybridů lze vysvětlit na základě dvou hypotéz: 1) koadaptace mezi genotypem hostitele a genotypem parazita. Předpokládá se, že geny MHC se vyvíjely v koevoluci se specifickými parazity. 2) Super-optimální individuální MHC diverzita u hybridů je spojená s vyšší parazitární infekcí, protože repertoár jejich T buněk je redukovaný z důvodu vysokého počtu různých MHC variant jako důsledek mezidruhového křížení. Navíc, ekologické aspekty (prostorová a trofická pozice) mohou také určovat míru parazitace u hybridů. Studována bude parazitární infekce u koexistujících rodičovsko-hybridních systémů (kongenerický a nekongenerický modelový systém) a jejich vztah k polymorfizmu MHC IIB genů. Efekt hybridizace na hostitelskou specifitu bude testován experimentálně. Vícenásobné hybridizace mohou vést ke vzniku asexuálních forem spojených s polyploidizací. Bude studováno jestli asexuální triploidi (nebo jejich běžný MHC klon) jsou terčem selekce parazitů v diploidně-triploidních populacích karasa stříbřitého.