Demografie, metapopulační dynamika a ekologie ryb rodu Nothobranchius v Mozambiku

Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Číslo projektu: GA206/09/0815
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2009 - 31. 12. 2012

Nothobranchius furzeri je krátkověký africký druh ryby s délkou života 3-6 měsíců, který se stal modelovým druhem pro výzkum stárnutí u obratlovců. Jeho výjimečnost spočívá v rozsáhlé mezipopulační variabilitě v maximální délce života a rychlosti nástupu senescence. Projekt spojuje terénní a laboratorní výzkum demografických parametrů a metapopulační genetiky u druhu N. furzeri a srovnávací fytogeografii a ekologii mezidruhových vztahů u N. furzeri a dvou sympatrických druhů Nothobranchius, jež vykazují rozdílné ekologické nároky a životní strategie. Za přístupu ekologických (např. stanovení věkové struktury a růstu pomocí denních přírůstků na otolitech) a populačně genetických metod jsme získali detailní informace o několika populacích sledovaných druhů. Konečným cílem celého výzkumu bylo získat zásadní data pro pochopení evolučních a environmentálních faktorů ovlivňujících evoluci rychlosti fyziologického stárnutí organismu.