Analýza vybraných imunitních a fyziologických parametrů karasa stříbřitého, druhu s různou ploidií a atypickou reprodukční strategií

Řešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.
Číslo projektu: GP524/09/P620
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2009 - 31. 12. 2011

Šíření karasa stříbřitého je ve Střední a Východní Evropě spojeno se změnou původně triploidních populací směrem k populacím diploidně-polyploidním. Dosavadní studie naznačují, že ke změnám jeho reprodukční strategie, tj. posun od gynogeneze k sexuální reprodukci dochází v určitém časovém odstupu od invaze. Lze se domnívat, že určité abiotické nebo biotické faktory vedou ke zvýhodnění invazních triploidních populací udržovaných gynogenezí. Naopak v nových již invadovaných habitatech, triploidní charakter populace může být nevýhodný k udržení její stability, což by mohlo vést ke změně reprodukční strategie spojené se změnou ploidie. Cílem předloženého projektu je analýza vybraných imunitních a fyziologických parametrů v diploidně-triploidních populacích, odhad potenciálního příspěvku těchto parametrů na změny reprodukční strategie karasa stříbřitého a stanovení predikcí pro další vývoj struktury populací. Indikátory kondičního stavu a vitality budou aplikovány pro srovnání investic diploidů a triploidů ve smíšených populacích s možným využitím těchto parametrů v akvakulturách pro další studie.