RNDr. Miloslav Homolka, CSc.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: ekologie savců
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 517
E-mail: homolkaivb.cz

Výzkumné směry

  • potravní chování býložravců - sezónní dynamika potravy, interakce herbivor-vegetace, vliv savců na prostředí,
  • populační dynamika býložravců - vlivy prostředí na početnost.

Ukončené projekty

Drobní savci: význmamný faktor v procesu obnovy lesních porostů

Vzdělání

  • 1971-1976: magisterské studium - Univerzita J.E. Purkyně Brno, přírodovědecká fakulta, odborná biologie – systematická zoologie a antropologie. Diplomová práce: Příspěvek ke znalosti rozmnožování a populační ekologie plchovitých (Gliridae), (vedoucí J.Gaisler).
  • 1979: rigorózní práce (RNDr.) - Biometrie vybraných populací Sorex araneus v Československu (vedoucí J. Zejda).
  • 1980-1983: postgraduální studium – Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno. Disertační práce: Potravní ekologie a etologie zajíce polního v intenzívně obhospodařované krajině,(vedoucí J.Zejda).

Zaměstnání

  • 1976-1983: Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV - studijní pobyt a vědecká výchova,
  • 1983-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR - vědecký pracovník.

Publikace

2016

Kamler J., Homolka M.: Influence of agricultural crops adjacent to forest on woody species browsing: Is it advantageous to have a tasty neighbour?, Journal of Forest Science 62 (2016) 41-46.

Kamler J., Homolka M.: The importance of cultivated plants in the diet of red and roe deer and mouflon, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64 (2016) 813-819.

Krojerová-Prokešová J., Homolka M., Barančeková M., Heroldová M., Baňař P., Kamler J., Purchart L., Suchomel J., Zejda J.: Structure of small mammal communities on clearings in managed Central European forests, Forest Ecology and Management 367 (2016) 41-51.


2013

Heroldová M., Homolka M., Zejda J.: Některé nepublikované nálezy Apodemus agrarius v Čechách a na Moravě v návaznosti na současný stav znalostí o jejím rozšíření (Rodentia: Muridae), Lynx 44 (2013) 181-184.

Homolka M., Heroldová M., Zejda J.: Škody způsobené hraboši na lesní výsadbě v kontextu globálních změn klimatu, Lesnická práce 92 (2013) 22-23.

Jablonski D., Balej P., Jůna F., Homolka M.: Low altitudinal distribution of Salamandra salamandra from the Balkan Peninsula, Herpetology notes 6 (2013) 563-566.


2012

Heroldová M., Bryja J., Jánová E., Suchomel J., Homolka M.: Rodent damage to natural and replanted mountain forest regeneration, Scientific World Journal 2012 (2012) 872536.

Suchomel J., Purchart L., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Tkadlec E.: Vole damage to planted tree regeneration conditioned by some environmental factors, Austrian Journal of Forest Science 129 (2012) 56-65.


2011

Baňař P., Heroldová M., Homolka M., Kamler J.: Aktuální situace ve vývoji poškození lesní výsadby hlodavci, Lesnická práce 90 (2011) 38-39.

Heroldová M., Homolka M., Tkadlec E., Kamler J., Suchomel J., Purchart L., Krojerová J., Barančeková M., Turek K., Baňař M.: Vole impact on tree regeneration: insights into forest management, Julius-Kühn-Archiv 432 (2011) 101-102.

Homolka M., Heroldová M., Kamler J.: Plant biomass and prediction of debarking caused by rodents in artificial regeneration of forest stands, Julius-Kühn-Archiv 432 (2011) 99-100.

Kamler J., Turek K., Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Krojerová J., Suchomel J., Purchart L.: Inventory of rodent damage to forests, Journal of Forest Science 57 (2011) 219-225.

Kamler J., Homolka M.: Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet, Folia zoologica 60 (2011) 63-69.

Plhal R., Kamler J., Homolka M., Adamec Z.: An assessment of the applicability of photo trapping to estimate wild boar population density in a forest environment, Folia zoologica 60 (2011) 237-246.

Tkadlec E., Suchomel J., Purchart L., Heroldová M., Čepelka L., Homolka M.: Synchronous population fluctuations of forest and field voles: implications for population management, Julius-Kühn-Archiv 432 (2011) 97-98.


2010

Hejcmanová P., Homolka M., Antonínová M., Hejcman M., Podhájecká V.: Diet composition of western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) in the dry season in a natural and a managed habitat in Senegal using faecal analyses, South African Journal of Wildlife Research 40 (2010) 27-34.

Homolka M., Švehlík P.: Populační dynamika hlodavců, Lesnická práce 89 (2010) 16-17.

Kamler J., Homolka M., Barančeková M., Krojerová-Prokešová J.: Reduction of herbivore density as a tool for reduction of herbivore browsing on palatable tree species, European Journal of Forest Research 129 (2010) 155-162.

Suchomel J., Heroldová M., Purchart L., Homolka M.: Herbivore impact on beech in selected tree plantations in the Beskydy and Jeseniky Mountains, Beskydy 3 (2010) 187-192.


2009

Heroldová M., Jánová E., Suchomel J., Purchart L., Homolka M.: Bark chemical analysis explains selective bark damage by rodents, Beskydy 2 (2009) 137-140.

Kamler J., Turek K., Homolka M.: Význam drobných savců při obnově lesních porostů, Lesnická práce 88 (2009) 22-23.

Kamler J., Homolka M., Cerkal R., Heroldová M., Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Dvořák J., Vejražka K.: Evaluation of potential deer browsing impact on sunflower (Helianthus annus), European Journal of Wildlife Research 55 (2009) 583-588.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Homolka M.: Význam lužných lesov pre chov raticovej zveri, Folia venatoria (2009) 17-25.

Suchomel J., Krojerová-Prokešová J., Heroldová M., Purchart L., Barančeková M., Homolka M.: Habitat preferences of small terrestrial mammals in the mountain forest clearings, Beskydy 2 (2009) 195-200.

Turek K., Homolka M., Kamler J.: Hlodavci v lesním prostředí: naše nejvýznamnější druhy, Lesnická práce 88 (2009) 18-21.


2008

Heroldová M., Suchomel J., Purchart L., Homolka M.: Impact intensity of rodents on the forest regeneration in artificial plantations in the Smrk - Kněhyně area, Beskydy 1 (2008) 33-35.

Heroldová M., Suchomel J., Purchart L., Homolka M.: The role of granivorous rodents in beech forest regeneration in the Beskydy Mts. (Czech Republic), Beskydy 1 (2008) 131-134.

Homolka M., Heroldová M., Bartoš L.: White-tailed deer winter feeding strategy in area shared with other deer species, Folia zoologica 57 (2008) 283-293.


2007

Barančeková M., Krojerová-Prokešová J., Homolka M.: Impact of deer browsing on natural and artificial regeneration in floodplain forest, Folia zoologica 56 (2007) 354-364.

Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Koubek P., Forejtek P.: Foraging strategy of mouflon during the hunting season as related to food supply, Acta veterinaria Brno 76 (2007) 195-202.

Heroldová M., Suchomel J., Purchart L., Homolka M., Kamler J.: Small forest rodents - an important factor in the regeneration of forest stands, Beskydy 20 (2007) 217-220.

Kamler J., Homolka M., Cerkal R., Vejražka K., Prokešová J., Barančeková M., Heroldová M., Dvořák J.: Zvěř poškozuje také slunečnici, Úroda (2007) 30-32.