Sezónní monitoring komárů v roce 2019 s cílem zjištění přítomnosti viru západonilské horečky (WNV)

V roce 2013 pracovníci Ústavu biologie obratlovců AVČR v komárech poprvé detekovali nebezpečný virus West Nile linie 2 (WNV-2) na Břeclavsku. U člověka způsobuje západonilskou horečku, která se může projevit meningitidou nebo encefalitidou a v současnosti proti ní neexistuje účinné očkování ani specifická antivirová léčba. V roce 2018 byly dokonce zaznamenány první lidské případy (včetně jednoho úmrtí) u místních obyvatel a lze očekávat, že nové případy se objeví i v následujících sezónách. V úzké spolupráci s Jihomoravským krajem (JmK) a také Krajskou hygienickou stanicí jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK) jsme započali spolupráci při monitoringu komárů na WNV v zasažených oblastech včetně hledání nových ohnisek výskytu viru. Monitoring probíhal v letních měsících na Mikulovsku, Břeclavsku, Hodonínsku a v Brně, kde byli sbíráni komáři a testováni molekulárními metodami na přítomnost viru.

Během sezóny 2019 jsme vyšetřili přes 8000 samic komárů z oblasti Břeclavska, Hodonínska, Mikulovska a Brna. Ve vzorcích převládali komáři Culex pipiens a Cx. modestus, kteří jsou primárními vektory WNV v endemických oblastech. Ve vzorcích z Hodonínska jsme vůbec poprvé detegovali 1 pozitivní směs WNV-2. Navíc se nám podařilo poprvé na Mikulovsku najít v komárech virus Usutu, který je podle dosavadních údajů nejen patogenní pro ptáky, ale dokonce pro lidi.

Získané údaje v budoucnu poslouží k vymezení rizikových oblastí výskytu WNV. Projektem si klademe za cíl posílit monitoring komáry přenášených onemocnění, především západonilské horečky, ale také iniciujeme systém včasné reakce ve spolupráci s JmK, KHS JmK a také dotčenými obcemi regionu. Z hlediska ochrany zdraví obyvatel je velmi důležitý pravidelný monitoring komárů v zasažených oblastech a včasné opatření v případě výskytu případů onemocnění či dokonce epidemických událostí. Současně je nutné v součinnosti všech zainteresovaných institucí objektivně informovat obyvatelstvo zasažených oblastí o rizicích spojených s výskytem daného onemocnění a také preventivních opatření k zamezení kontaktu obyvatel s potenciálně infikovanými komáry.

Projekt vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje (dotace č. JMK059209/19/OKH). Na monitoringu se finančně podílela i Krajská hygienická stanice jihomoravského kraje se sídlem v Brně.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email