Získali jsme prestižní HR Award!

22. února 2022 Ústav biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) obdržel prestižní ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím. Získání HR Award je nejen známkou kvality, ale i trvalým závazkem pro pokračující rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro pracovníky ÚBO.

Proces získání ceny jsme zahájili v červenci 2020, kdy jsme se přihlásili k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. Ta je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatele.

Prvním krokem byla analýza, která zmapovala nedostatky na našem ústavu (tzv. GAP analýza). Na základě této analýzy jsme sestavili konkrétní plán zlepšení pro následující dva roky (tzv. akční plán). Oba dokumenty jsou ke stažení na našich webových stránkách. Evropská komise tento plán zhodnotila, připomínkovala a po zapracování připomínek schválila udělením ceny HR Award. Tím se naše instituce zařadila po bok dalších excelentních pracovišť (v České republice je jich již 58, https://www.euraxess.cz/jobs/hrs4r/awarded).

Co pro nás získání ocenění znamená?

„Udělení ocenění HR Award znamená pro naši instituci šanci na změnu směrem k lepší péči o naše vědecké pracovníky a vyšší transparentnosti. Uvědomujeme si limity a nedostatky, které u nás přetrvávají a budeme pracovat na jejich odstranění. Celkově věřím, že získáním HR Award získáme všichni, ať ve smyslu zvýšení prestiže a atraktivity našeho ústavu, tak mezinárodního uznání či bonifikace v získávání finančních prostředků z grantů, což znamená zvýhodnění například v programech TAČR nebo HORIZON 2020,“ říká Jan Zukal ředitel ÚBO. „Ale ta hlavní práce nás teprve čeká. Implementace všech naplánovaných změn nebude lehká a je to určitě běh na dlouhou trať. Některé změny, či aktivity mohou být provedeny vcelku rychle, jako je třeba překlad dokumentů do angličtiny, či organizace vzdělávacích seminářů. Jiné budou vyžadovat širší diskuzi a právnický dozor, což může komplikovat a oddalovat zavádění těchto změn,“ říká koordinátorka pracovní skupiny HR Award Alena Fornůsková.

Získáním HR Award se ÚBO rovněž zavazuje k:

  • zvýšení prestiže a atraktivity pro výzkumné pracovníky a pracovnice
  • vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • vytvoření podmínek pro lepší sladění práce a soukromého života pracovníků a pracovnic
  • zajištění transparentního náboru a výběru nových pracovníků a pracovnic
  • zvýšení mezinárodní prestiže a propojení pracoviště s celoevropskou sítí výzkumných organizací

A co dál?

Za 24 měsíců od udělení ceny bude provedeno střednědobé hodnocení a posléze bude náš ústav hodnocen každé tři roky. V rámci HR Award rovněž plánujeme zavést Plány genderové rovnosti (tzv. GEP).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email