Evolutionary workshop for PhD students

2. 10. 2018 - 2. 10. 2018

Evolutionary workshop for PhD students will take place on 2nd October at Mohelno field station.

Program zde.

Hybrid Zone Workshop

4. 9. 2017 - 7. 9. 2017

Hlavním cílem workshopu je představit problematiku hybridních zón jako ideálního prostředí pro výzkum interakcí patogenů s jejich hostiteli. Hybridní zóny (HZ) jsou tzv. přírodní laboratoří, kde můžeme pomocí nových sekvenačních metod a celogenomového sekvenování detailně sledovat evolučně-genetické procesy v přirozeném prostředí. Výzkum HZ má na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) dlouholetou tradici, recentně je rovněž intenzivně studována koevoluce mezi hostiteli a jejich parazity. Nedávno zde bylo při studiu HZ myši domácí zjištěno, že genetická struktura některých parazitů, jejichž životní cyklus je úzce spjat s hostitelem, za určitých podmínek zrcadlí genetickou strukturu hostitele, a ve středu HZ hostitele se mohou nacházet rovněž hybridní paraziti (tzv. "matrjoška HZ"). Tato situace pak poskytuje významný zdroj nových genetických variant parazitů, z nichž některé mohou být adaptivní a mohou přispívat k vyšší patogenitě. Na workshopu zazní přednášky především od odborníků z ÚBO AV ČR, kteří se výzkumem hybridních zón aktivně zabývají. Přednášky a praktická cvičení budou zaměřeny na využití přístupů tzv. "high-throughput" sekvenování při studiu evolučně-genetických procesů u parazitů a jejich hostitelů v HZ a jejich vliv na potenciální vznik nových variant patogenů a jejich šíření. Studenti se tak budou mít možnost v rámci workshopu seznámit s různými modelovými situacemi, metodami, praktickými tipy a analýzami, které jsou pro studium interakcí mezi hostiteli a patogeny relevantní. 

Workshop proběhne za podpory v rámci výzvy Výzkumně vzdělávací aktivity pro mladé výzkumné pracovníky a studenty (VVA) ze zahraničí přispívají k získávání perspektivních výzkumných pracovníků a studentů ze zahraničí pro výzkumnou práci, k internacionalizaci pracovišť Akademie věd ČR a ke zviditelnění a zvýšení prestiže Akademie věd ČR v mezinárodním kontextu.

Cílem VVA je zvyšování vědecké kvalifikace, získávání nových zkušeností a znalostí, zdokonalování se v technikách a metodách výzkumné práce, navázání kontaktů a případné zapojení účastníků aktivit do výzkumné činnosti pracoviště.

Na ÚBO bylo požádáno v rámci výzvy, která byla vyhlášena v roce 2016 o podpoření organizace workshopu o hybridních zónách. Dotace AV ČR byla schválena v celkové výši 40 000CZK.

Workshop proběhne 4. – 7. 9. 2017 na terénní stanici Mohelský mlýn.

Zájemci se mohou hlásit na mail: fornuskova@ivb.cz, komarkova@ivb.cz

Kapacita kurzu je omezená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program zde.