Cíle výzkumu

Výzkum evoluční ekologie v sobě zahrnuje studium evolučních mechanismů, které se uplat?ují ve vnitrodruhových i mezidruhových vztazích obratlovců (zejména ryb, obojživelníků a ptáků). Mezi nejvíce studované oblasti patří:

  • párovací systémy a reprodukční chování,
  • pohlavní výběr, evoluce sekundárních samčích znaků, kompetice spermií,
  • hybridní zóny, reprodukčně-izolační mechanismy
  • antiparazitační a antipredační strategie,
  • tahová konektivita, její význam pro diferenciaci populací a důsledky sezónních interakcí u vybraných evropských migrantů,
  • adaptace v interakcích parazit-hostitel, variabilita imunitních genů,
  • mechanismy a evoluce termálně-fyziologických znaků u ektotermů,
  • funkční přístupy ke studiu morfologických adaptací,
  • evoluce životních strategií.

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Důsledky změn mikrobioty u obratlovců zapříčiněné jejich symbiózou s člověkem (2018-2020)
Řešitel: Kreisinger Jakub

Embryo a jeho prostředí - anuální ryby jako unikátní model pro studium embryonální ekologie (2018-2020)
Řešitel: Mgr. Matej Polačik, Ph.D.

Nový systém k pochopení reprodukčního parazitismu: peřovec kukaččí parazitující africké cichlidy (2018-2020)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life syndromech Afrotropických a Evropských pěvců (2017-2019)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Reprodukční strategie obligátního hnízdícího parazita: výběr hostitele, poměr pohlaví mláďat a individuální úspěšnost (2017-2019)
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Studenokrevní sladkovodní živočichové a klimatická změna (2017-2019)
Spoluřešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů (2017-2019)
Spoluřešitel: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Stárnutí v přirozených populacích: od demografie po genovou expresi (2016-2018)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Individuální projekty

Komercializace výsledků zoologického výzkumu - aplikace využitelné v praktické ochraně přírody
Řešitel: doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA

Ukončené projekty

Grantová agentura akademie věd ČR

Grantová agentura ČR

Termální nika: zhodnocení současného konceptu u ektotermních obratlovců (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability (2015-2017)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků (2013-2017)
Řešitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.

Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (2012-2016)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič-potomek (2012-2016)
Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polyploidních kaprovitých ryb (2012-2016)
Spoluřešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

Evoluce rychlé senescence a její vliv na ostatní složky životní strategie (2011-2015)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Adaptivní koexistence rozdílných životních strategií u ryb rodu Nothobranchius
Řešitel: Mgr. Matej Polačik, Ph.D.

Populační struktura, disperze a explorační chování v zóně sekundárního kontaktu myší domácích (2011-2014)
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.

Úloha interakcí predátor-kořist v koadaptaci termální biologie (2010-2013)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Toll-like receptory u pěvců: popis, polymorfismus a evoluční důsledky alelické variability (2010-2014)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Demografie, metapopulační dynamika a ekologie ryb rodu Nothobranchius v Mozambiku
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Analýza vybraných imunitních a fyziologických parametrů karasa stříbřitého, druhu s různou ploidií a atypickou reprodukční strategií
Řešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

Personality, reprodukční strategie samců a role samic v pohlavním výběru: studie modelových druhů ryb
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní
Spoluřešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Reprodukčně izolační mechanismy u ryb rodu Nothobranchius (Aplocheilidae)
Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Genetická struktura populací tetřívka obecného v České republice (2006-2008)
Řešitel: Ing. Jana Svobodová, Ph.D.

Genetika (2006-2008)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Fenotypová plasticita termálně fyziologických znaků u čolků (2006-2008)
Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Mimopárové paternity a síla sexuální selekce u sociálně monogamního pěvce
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Genetická, populační a reprodukční variabilita invazní ryby, Carassius
Řešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

Individuální projekty

Mezinárodní projekty

Ministerstvo životního prostředí

Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy