Cíle výzkumu

Současné období je považováno za "krizi biodiverzity" a její poznání je základem pro její úspěšnou ochranu. Na ÚBO jsou studovány všechny tři základní úrovně biodiverzity (ekosystémová, druhová a genetická), včetně faktorů, které biodiverzitu na jednotlivých úrovních tvoří a ovliv?ují. Jednotlivé projekty řeší zejména tuto problematiku:

  • struktura společenstev vodních i suchozemských obratlovců,
  • faktory ovliv?ující rozšíření obratlovců (včetně sběru a analýzy faunistických dat),
  • invazní druhy,
  • genetická rozmanitost současných populací, krajinná genetika ("landscape genetics"), ochranářská genetika ("conservation genetics"),
  • fylogeografie - studium historických faktorů vzniku současné genetické diverzity.

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Genetická podstata vzniku druhů: Co nám mohou prozradit organismy s heterogametickými samicemi? (2018-2020)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Evoluce na strmém gradientu nadmořské výšky: stanovení role genetických a ekologických faktorů v procesu vzniku druhů (2018-2020)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

ANGUIOMIKA: Genomický vhled do evoluční historie a kontaktních zón slepýšů (Anguis) (2018-2020)
Řešitel: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.

Genotypy a fenotypy spojené s introgresí Y chromozomu přes hybridní zónu myši domácí v Evropě: porovnání transektů (2017-2019)
Řešitel: Stuart J.E. Baird, Ph.D.

Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality (2017-2019)
Spoluřešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.

Úloha alelických variací a aktivity Prdm9 genu v hybridní sterilitě myší (2017-2019)
Spoluřešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Fylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni (2016-2018)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Genomická disekce bariér toku genů u hybridizujících buněk (2016-2018)
Řešitel: Beate Nürnberger, Ph.D.

Individuální projekty

Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (2018-2019)
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

ATHENE – ochrana sýčka obecného v česko-saském pohraničí (2017-2019)
Řešitel: Ing. Martin Šálek, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství

Aplikace biomanipulací s využitím top down efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (2016-2018)
Řešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.

Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (2015-2018)
Řešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.

Ukončené projekty

Grantová agentura akademie věd ČR

Grantová agentura ČR

Evoluce hlodavců a jejich parazitů v otevřených biotopech východní Afriky (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Druhová diverzifikace obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu horských a nížinných deštných lesů: transekt genomem a kontinentem (2015-2017)
Řešitel: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.

Introgrese přes druhovou bariéru a její analýza ve vysokém rozlišení (2015-2017)
Řešitel: Stuart J.E. Baird, Ph.D.

Funkční determinanty geografických gradientů v diverzitě ptáků subsaharské Afriky (2011-2015)
Spoluřešitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.

Srovnávací fylogeografie jihovýchodní Afriky (region Zambezi) na modelu drobných savců (2010-2014)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Genetická struktura populací jelena siky v České republice
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Revize druhové struktury rodů Gobio a Romanogobio v euroasijském kontextu
Řešitel: Mgr. Jan Mendel, Ph.D.

Genetická diverzita a fylogeografie rodu Scotophilus
Řešitel: Mgr. Peter Vallo, Ph.D.

Ekologický význam set-aside a kulturních zemědělských plodin pro drobné savce agrocenóz
Řešitel: Mgr. Eva Jánová, Ph.D.

Vnitrodruhová variabilita populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě (2006-2008)
Spoluřešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Význam lišky obecné v různých typech ekosystémů střední Evropy (2006-2008)
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Individuální projekty

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy (2011-2014)
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Mezinárodní projekty

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy