Cíle výzkumu

Současné období je považováno za "krizi biodiverzity" a její poznání je základem pro její úspěšnou ochranu. Na ÚBO jsou studovány všechny tři základní úrovně biodiverzity (ekosystémová, druhová a genetická), včetně faktorů, které biodiverzitu na jednotlivých úrovních tvoří a ovliv?ují. Jednotlivé projekty řeší zejména tuto problematiku:

  • struktura společenstev vodních i suchozemských obratlovců,
  • faktory ovliv?ující rozšíření obratlovců (včetně sběru a analýzy faunistických dat),
  • invazní druhy,
  • genetická rozmanitost současných populací, krajinná genetika ("landscape genetics"), ochranářská genetika ("conservation genetics"),
  • fylogeografie - studium historických faktorů vzniku současné genetické diverzity.

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Genotypy a fenotypy spojené s introgresí Y chromozomu přes hybridní zónu myši domácí v Evropě: porovnání transektů (2017-2019)
Řešitel: Stuart J.E. Baird, Ph.D.

Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality (2017-2019)
Spoluřešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.

Úloha alelických variací a aktivity Prdm9 genu v hybridní sterilitě myší
Spoluřešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Fylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni (2016-2018)
Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Genomická disekce bariér toku genů u hybridizujících buněk (2016-2018)
Řešitel: Beate Nürnberger, Ph.D.

Evoluce hlodavců a jejich parazitů v otevřených biotopech východní Afriky (2015-2017)
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Druhová diverzifikace obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu horských a nížinných deštných lesů: transekt genomem a kontinentem (2015-2017)
Řešitel: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.

Introgrese přes druhovou bariéru a její analýza ve vysokém rozlišení (2015-2017)
Řešitel: Stuart J.E. Baird, Ph.D.

Ukončené projekty

Grantová agentura akademie věd ČR

Grantová agentura ČR

Individuální projekty

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy (2011-2014)
Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Mezinárodní projekty

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy