Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (2018-2019)

Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Číslo projektu: NFP304021D016
Agentura: Individuální projekty
Doba řešení: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2019Rys ostrovid a vlk obecný představují v obou státech zákonem chráněné velké šelmy, přičemž díky rozdílné hustotě jejich populací mají také rozdílný způsob ochrany a managementu. Místo realizace projektu představuje okraj areálu rozšíření vlka obecného a rysa ostrovida v Západních Karpatech. Výskyt těchto druhů na území ČR je v rámci Moravy a Slezska závislý především na jejich početnosti na slovenské straně státní hranice a jedině rys ostrovid se aktuálně trvale vyskytuje a rozmnožuje i na české straně. V současnosti absentují jednotné formy monitoringu, které by zabezpečily potřebný empirický materiál a společná databáze jako prostředek pro účinnou přeshraniční ochranu a management těchto druhů. V příhraničních oblastech SR a ČR bude probíhat koordinovaný monitoring rysa ostrovida a vlka obecného s cílem nastavit společné nástroje pro jejich ochranu a management (metodiky, databáze), vyhodnotit využívaní krajiny (migrační trasy, bariéry) a odhadnout jejich početnost, genetickou variabilitu, pohlavní a věkovou strukturu. Součástí projektu bude problematika zjišťování a šetření škod způsobených velkými šelmami na hospodářských zvířatech a spárkaté zvěři a zvyšování informovanosti o biologii a etologii velkých šelem u odborné a laické veřejnosti v příhraničních oblastech. Získaná data budou podkladem pro vytvoření souboru doporučených opatření pro efektivní přeshraniční ochranu a management populací těchto druhů s cílem stabilizovat jejich populace a zvýšit jejich početnost na území ČR. Projekt je financován z programu Interreg V-A SK – CZ a podílí se na něm Štátna ochrana přírody SR (vedoucí partner), Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (hlavní přeshraniční partner), Národné lesnícke centrum a Hnutí Duha Olomouc. Do projektu je rovněž zapojen Moravskoslezský kraj, který poskytl finanční dotaci ve výši 190 000 Kč na částečné pokrytí požadovaného 10% spolufinancování Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Kontaktní osoba: Jarmila Krojerová krojerova@ivb.cz. Oficiální web projektu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=12301.