Genetická struktura populací perlorodky říční v České republice (2009-2010)

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Číslo projektu: 009/2
Agentura: Individuální projekty
Doba řešení: 15. 10. 2009 - 31. 10. 2010

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) je kriticky ohroženým druhem mlže, vyskytujícím se na několika posledních lokalitách České republiky. Jednotlivé populace jsou výrazně geograficky izolované a následně ohrožené genetickým driftem a inbrední depresí, čemuž se dá bránit posilováním přirozených populací uměle odchovanými perlorodkami. Neuvážené introdukce však mohou vést ke ztrátě či narušení lokálních adaptací. V rámci projektu budou přežívající populace geneticky identifikovány nedestruktivní metodou, aby bylo možno stanovit nejvhodnější postup při posilování stávajících populací.
Projekt je dotován Finančním mechanismem EHP/Norska.