ANGUIOMIKA: Genomický vhled do evoluční historie a kontaktních zón slepýšů (Anguis) (2018-2020)

Řešitel: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.
Číslo projektu: 18-24544S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Projekt bude kombinovat multidisciplinární techniky za použití tří typů genomických dat (fylo-, cyto- a populačních) a modelování ekologických nik s využitím GIS u slepýšů (Anguis). Zaprvé, bude sestaven robustní fylogenomický strom a cytogenomická charakterizace druhů umožňující porozumění evoluční historie rodu. Zadruhé, studium variability genomu na populační úrovni napříč zónou sekundárního kontaktu A. fragilis a A. colchica ve dvou geografických oblastech (střední Evropa a severní Balkán) umožní empiricky vyhodnotit stupeň introgrese a odhalit sílu bariér, které udržují divergenci mezi druhy v kontextu srovnání dvou geografických oblastí. Dále budeme testovat asociaci mezi variabilitou genomu a variabilitou prostředí, což odhalí lokusy selekčně ovlivňované faktory prostředí. To umožní testovat, zda studované dva druhy reagují na faktory prostředí podobně nebo odlišně, a porozumět, jak interagují v kontaktních zónách.